علی اکبر کریمی زارچی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 a.karimi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar