پژوهشی دربارۀ گواهی اهل کتاب
آثار فساد یا بطلان عقد یا ایقاع بر مال مقبوض(در فقه امامیه و حقوق ایران) و تطبیق آن با حقوق مصر
مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات 1392
قاعدۀ ضمان منافع با تکیه بر آرای امام خمینی(ره)
جایگاه حدیث در علم اصول
تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علامۀ طباطبایی(ره)
تأملاتی پیرامون شرط بودن اسلام در وصی
پژوهشی دربارۀ ملاک تفحص از عدالت مجهول الحال
باز پژوهی عدالت اهل کتاب
دامنه ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه
تحلیل فقهی-پزشکی سزارین انتخابی