عباس نیک نژاد  عباس نیک نژاد  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مکانیک  دانشیار
 33212505  32353004 (035)
 aniknejad meybod.ac.ir  صفحه شخصی
  Google Scholar