حورا الحسینی المدرسیه  حورا الحسینی المدرسیه  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی مواد  استادیار
 33212480  32353004 (035)
 almodarresiyeh meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق پژوهشی

   
   
   

توسط : almodarresiyeh | تاریخ : 1397/11/23 | نظرات