محمود بهنام پور  محمود بهنام پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه علوم اقتصادی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 behnampour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

1- دکتری حسابداری، دانشگاه اصفهان ، 1398 ، معدل 17/47
2- کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1386، معدل 16/81
3- کارشناسی حسابداری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهان، 1380، معدل 18/83
4- دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی، دبیرستان نمونه دولتی طالقانی اصفهان، 1377، معدل 17/54

توسط : behnampour | تاریخ : 1400/02/27 | نظرات

سوابق پژوهشی

1- مقاله علمی-پژوهشی، دانشگاه تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1398، تحلیل نقش اقلام تعهدی در اندازه گیری عملکرد و کیفیت اطلاعات حسابداری.
2- مقاله علمی پژوهشی، دانشگاه الزهرا، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 1398، ارتباط کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت با تاکید بر نوسان پذیری عملیاتی.
3- مقاله علمی تخصصی، دانشگاه اصفهان، فصلنامه حسابداری و مدیریت، 1392، کیفیت حسابداری و نسبت قیمت به درآمد هر سهم.
4- تالیف کتاب، اصول حسابداری (2)، 1389، انتشارات کانون پژوهش اصفهان. 

توسط : behnampour | تاریخ : 1400/03/30 | نظرات

سوابق اشتغال (اجرایی)

موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، عضو هیات علمی و مدیرگروه حسابداری، از 1386 

توسط : behnampour | تاریخ : 1400/03/30 | نظرات