مرتبه علمی و وابستگی دانشگاهی

دانشیار گروه ایران شناسی

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/28 | نظرات

سوابق آموزشی

- گذراندن دوره یک ساله پسادکتری تحت نظر استاد فقید، دکتر صادق آئینه وند به میزبانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان.  
- اخذ مدرک دکتری تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1391. عنوان رساله: «تبیین جایگاه زنان در پزشکی عصر صفویه».
- اخذ مدرک کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1383. عنوان پایان نامه: «بحران نان در ایران از مشروطه تا پایان جنگ جهانی دوم».
- اخذ مدرک کارشناسی تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1381.

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/28 | نظرات

سوابق پژوهشی

1- کتاب های تألیفی:
- ناصرالدین شاه، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، تهران: 1392.
- زنان در گفتمان پزشکی ایران با تکیه بر عصر صفویه، انتشارات پژوهشکدۀ تاریخ اسلام، تهران: 1395.
-زمان نگری و کیهان باوری در عصر صفویه: پنج جستار تاریخی در باب زمان و مکان، انتشارات ققنوس، تهران: 1396.
- شاه اسماعیل صفوی و تغییر مذهب، انتشارات ققنوس، تهران: 1397. 
از طلسم تا تاریخ، انتشارات نگارستان اندیشه، تهران: 1402. 

2- کتاب های ترجمه ای:
- ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران، نوشته اندرو جی. نیومن، انتشارات افکار، تهران: 1393.
-خانه های تاریخ: خوانشی انتقادی از تاریخ و نظریه در سده بیستم، نوشته آنا گرین و کاتلین تروپ، نشر مرکز، تهران: 1400.  

3- گردآوری:
- ایران شناسی ایرانی، انتشارات نگارستان اندیشه، تهران: 1402.

4- مقالات علمی- پژوهشی:
- «مکتب تاریخ نگاری آنال»، تاریخ و تمدن اسلامی، بهار و تابستان 1389، شماره 11، صص 167-196.
- «پزشکی مسلمانان در سده های میانه؛ ریشه ها و مبانی نظری»، با همکاری دکتر سید هاشم آقاجری و دکتر بهرنگ صدیقی، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، زمستان 1390، سال سوم، شماره 10، صص 1-28.
- «منبع شناسی پزشکی مسلمانان»، تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، سال نهم، پاییز و زمستان 1392، ش 18، صص 141-161. 
- «پیوند تاریخ نگاری با ستاره شناسی و تنجیم در عصر صفویه (907-1148ق)»، تاریخ و تمدن اسلامی، شمارۀ 22، پائیز و زمستان 1394، صص 135-170.
- «نقش پزشکان مهاجر عصر صفوی در ترویج زبان فارسی در شبه قاره هند»، با مشارکت زهرا اسلامی فرد، نزهت احمدی و فرزانه غفاری، فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی، دوره 28، شماره 28، پائیز 1395، صص 19-26.
- «نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره 18، شماره 10، شماره پیاپی 62، دی 1397، صص 245-267.

- «بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعه اسلامی دوره میانه»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، دوره 20، شماره 1، فروردین 1399، صص 257-273.
- «بازخوانی حقوق زنان شهرنشین در دوران قاجاریه بر اساس اسناد آرشیوی دنیای زنان در عصر قاجار»، با همکاری الناز باقری ابیانه، تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال دهم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1399، صص 35-62.
- «لیمیای صفوی؛ بازخوانی اسرار قاسمی و اثری نویافته از ملاجلال منجم یزدی»، آینه میراث، دوره 19، شماره 68، بهار و تابستان 1400، صص 115-130.
- «تحلیل اسطوره شناختی صفات فراانسانی پادشاهان در تاریخ نگاری عصر صفویه»، با همکاری ندا انتشاری نجف آبادی و سامان قاسمی فیروزآبادی، پژوهشنامه تاریخ اسلام، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1400، صص 49-76.
- «نقدی بر کتاب تاریخ ایران، پژوهش آکسفورد»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، سال 21، شماره 12، اسفند 1400، صص 357-375. 

- 'European Medicine and Physicians in Safavid Iran,' Zahra Eslamifard, Behzad Karimi and Hamed Ahansazan, Research on History of Mdicine, Vol. 10, May 2021, Issue 2, pp. 113-126.
- 'Modern Iranian Medical History through stories and memoirs, with emphasis on the second Pahlavid Era', Research on History of Medicine, Vol. 11, Feb 2022, Issue 1, pp. 33-42.
- 'The Role of Dr. Amir Khan Amir Alam in The Modernization of Health and Medicine in Iran based on Legal Documents,' 
Research on History of Medicine, Vol. 11, Nov 2022, Issue 4, pp. 245-256.
 
5- مقالات دائره المعارفی:
الف. دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران وابسته به فرهنگستان علوم پزشکی ایران
«ابن ملکا بغدادی»
«الإستقصاء و الإبرام فی علاج الجراحات و الاورام»
«ابن مسکویه»
«خیراندیش خان عالمگیری، محمدخان»
« درعی، احمد»
« تقی بن محمود متطبب»
« جلاءالعیون»
«حدیقه الطب»
«تیفاشی»

ب. دانشنامه جهان اسلام
«سیزده آبان»

6- مقالات علمی - تخصصی:
- «بحران نان در دوره مشروطه»؛ رشد آموزش تاریخ، شماره 23، تابستان 1385، صص 46-54.
- «حاج ابراهیم خان کلانتر و مسئله شیراز»، تاریخ نو، پاییز و زمستان 1389، سال اول، شماره اول، صص 54-80.
«حفظ الصحه جدید: چند نکته در باب نوسازی نظام بهداشت و سلامت عمومی در عصر پهلوی اول (1304-1320خ)، پیام بهارستان، دوره دوم، سال دوم، 1389.
- «دانش علوی و دولت صفوی؛ نگاهی به کارنامه علمی سید هاشم آقاجری و مروری بر آخرین کتاب او»، مهرنامه، شماره 18، دی ماه 1390.
- «ملاحظاتی پیرامون کاربست نظریه در تاریخ»، فرهنگ امروز، شماره 4، اسفند 1393.
- «دگراندیشان عباسی، بازخوانی جنبش نقطویه و کشتارشان»، مهرنامه، شماره 46، نوروز 1395، صص 215-219.
- «طرحواره ای در باب پژوهش تاریخی و تصحیح متن در حوزه علوم غریبه»، تاریخ نو، سال نهم، ش 29، زمستان 1398، صص 9-19.

7- مقالات علمی - تخصصی چاپ خارج از کشور:
- «زنان در گفتمان پزشکی عصر صفویه»، با همکاری دکتر سید هاشم آقاجری و دکتر بهرنگ صدیقی، ایران نامه، سال 28، ش 2، تابستان 1392. (کانادا)
- «از صورت به سیرت: بحثی در رویکردهای جنسی و جنسیتی فراست نامه های عصر صفوی»، ایران نامگ، سال 2، شماره 1، بهار 1396/2017، صص 2-27. (کانادا)
-«دستورکارهای ایدئولوژیک در مطالعات صدر تاریخ صفویه؛ مطالعه تاریخ ایران در عصر صفوی»، ایران نامگ، سال 2، شماره 4، زمستان 1396، صص 63-102. (کانادا)

-Women in Safavid Medical Discourse, A Case Study of General Medical Texts, Anatomical Writings, and Religious Medical Manuscripts, with Dr. Seyyed Hashem Aqajari and Dr. Behrang Sadighi, Iran Nameh, 28, (3), 2013, Foundation for Iranian Studies, Toronto. 
- History through Talisman: 
The Historical Value of a Newly Identified Safavid Treatise by Molla Jalal-e Monajjem-e
Yazdi, Iran Namag, vol. 6, No. 1, Spring 2021. 
8- مقالات ترجمه ای:
- «شاه اسماعیل و قزلباشان: آدم خواری در تاریخ مذهبی صدرِ دوره صفویه»، نوشته شهزاد بشیر، پیام بهارستان، دوره دوم، سال چهارم، ش 16، تابستان 1391، صص 198-221.
- «نگرش های رسمی و عامیانه مسلمانان به بیماری همه گیر در قرون نخستین اسلامی»، نوشته لارنس آی. کنراد، در درآمدی بر تاریخ کرونا و بیماری های همه گیر، به کوشش داریوش رحمانیان و زهرا حاتمی، نشر خاموش، تهران: 1399.

9-  مقالات بررسی و نقد کتاب:
- «فهرست اسناد پزشکی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا» ؛ فصلنامه گنجینه اسناد، 1387، شماره 72 ، صص139-141.
- «سلطه و رهایی»، معرفی کتاب انگلستان و روسیه در ایران 1922-1919 ؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1387، شماره 130، صص 70-73.
- «در باب چیستی تاریخ، از کار و التون تا رورتی و وایت»؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1388، شماره 140، صص 72-77.
- «محدودیت های تاریخ»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1389، شماره 146، صص 50-52
- «دین و دولت در عهد صفوی»؛ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1389، شماره 147، صص 67-72.
- «درگاه و دیوان صفوی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1389، شماره 153، صص 50-51. 
- «تاریخ و روایت»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1389، شماره 154، صص 43-46.
- «فرهنگ مطالعات تاریخی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1390، شماره 161، صص 71-74.
- «کدام مکتب؟ کدام تبریز؟» نقد کتاب مکتب تبریز دکتر سید جواد طباطبایی، فصلنامه گفتگو، مهر 1389، شماره 56، صص 154-184.
- «بدن صوفیانه»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1392، شماره 186، صص 89-91.
- «کلکسیونی از اشتباهات: بررسی و معرفی ترجمۀ کتاب پزشکی اسلامی در دورۀ میانه»، فصلنامۀ نقد کتاب تاریخ، سال دوم، شمارۀ 8، زمستان 1394، صص 213-231.

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

داوری مقالات، همایش ها و جشنواره ها

1- مجلات:
- مجله علمی-پژوهشی جامعه شناسی تاریخی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس.  
- مجله علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران وابسته به دانشگاه الزهرا (س).
- مجله علمی - پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- مجله علمی - پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
- مجله علمی - پژوهشی پژوهش های علوم تاریخی وابسته به دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
پژوهش نامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- مجله علمی - پژوهشی پژوهش های تاریخی وابسته به دانشگاه اصفهان.
پژوهش نامه تاریخ اسلام وابسته به انجمن ایرانی تاریخ اسلام.
فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- فصلنامه مطالعات ایران شناسی وابسته به بنیاد ایران شناسی.
- دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تاریخ محلی ایران وابسته به دانشگاه پیام نور.

- Digest of Middle East Studies (DOMES)
- The International  Journal of Humanities of The Islamic Republic of Iran affiliated to Tarbiat Modares University
 
2- همایش ها:
- همایش بین المللی «مطالعات تاریخ ایران دوره صفوی»، 9-10 آبان 1392، تهران.
- همایش ملی ایران شناسی، اردیبهشت 1394، میبد.
- دومین همایش مناسبات فکری ایران و عثمانی، اردیبهشت 1397، تهران.

3- جشنواره ها:
- جشنواره بین المللی فارابی

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

جوایز

- جایزه شهید دکتر چمران اعطاء شده از سوی بنیاد ملی نخبگان برای حمایت مالی دوره یک ساله پسادکتری

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

افتخارات

- انتخاب کتاب ایران عصر صفوی، نوزایی امپراتوری ایران به عنوان کتاب سال تاریخ 1394 از سوی مجله مهرنامه
- انتخاب به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه میبد در سال 1396.
- انتخاب کتاب زمان نگری و کیهان باوری در عصر صفویه به عنوان کتاب سال یزد در حوزه تاریخ در سال 1398.
- انتخاب مقاله «نقد کتاب ایران در عصر صفوی» به عنوان مقاله برگزیده در شانزدهمین جشنواره نقد کتاب در سال 1398. 

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

حوزه ها و علائق پژوهشی

- تاریخ ایران در عصر صفویه
- تاریخ ایران در عصر قاجار
- تاریخ اجتماعی 
- علوم غریبه
- تاریخ پزشکی
- تاریخ فرهنگی
- تاریخ نگاری

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

آثار در آستانه انتشار

1- کتاب های تألیفی: 

2- کتاب های ترجمه ای:
- پزشكي، بهداشت عمومي و حكومت قاجار: الگوهای نوسازی پزشکی در ایرانِ سدۀ نوزدهم، نشر افکار.

3- مقاله
- «میرزا حسن رشدیه و مصائب فروش کتاب در عهد قاجار» 
با همکاری روجیار کابله سوری.


توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات

میز پژوهش

1- تألیف:
کتاب
- تاریخ و تاریخ نگری در شعر معاصر ایران (با همکاری علی اکبر زورمند).

2- ترجمه:

- Encounters: Philosophy of History after Postmodernism.

توسط : karimi | تاریخ : 1396/01/29 | نظرات