فاطمه زارع مهرجردی  فاطمه زارع مهرجردی  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی کامپیوتر  استادیار
 33210000  33213333 (035)
 fzare meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar