تحصیلات دانشگاهی:


  •     دکتری، ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 1392.
  •     کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 1385.
  •     کارشناسی، ریاضی، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، ایران، 1383.

Date:1395/07/23 Owner:pormohamadi