• سخنرانی در کنفرانس بین المللی ریاضی و شیمی، دانشگاه یزد، 1390
  • سخنرانی در کارگاه آموزشی درخت فیلوژنتیک در پارک فناوری دانشگاه شهید بهشتی با عنوان الگوریتمهای ساخت درخت های فیلوژنتیک 22-24 اردیبهشت 1389
  • سخنرانی در کارگاه آموزشی انفورماتیک زیستی پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389
  • سخنرانی درکارگاه ساختارهای شبکه ای در مباحث فیلوژنتیک، IPM، 1388
  • سخنرانی درکارگاه روش های درختی در بیو انفورماتیک،  پژوهشکده ژنتیک، 1389
  • سخنرانی در دومین کنفرانس ریاضی و شیمی، دانشگاه کاشان،  25-27 فروردین 1388
  • برگزاری مشترک کارگاه بیو انفورماتیک با دانشگاه NUS سنگاپور، IPM، 1387
  • اجرای دو طرح پژوهشی در دانشگاه شهید بهشتی، 1390-1391
  • اجرای پنج طرح پژوهشی مشترک با دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، 1390-1392
  • محقق عضو IPM از سال 85 تا کنون