حمید آبیار فیروزآبادی دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی مکانیک استادیار
33212507 32353004 (035)
abyar meybod.ac.ir صفحه شخصی
 Google Scholar