مجید سربازیان اسفندآباد  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه حقوق  دانشيار
 33210000  32353004 (035)
 sarbazian meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar