محمدصادق طالبی  محمدصادق طالبی  دانشکده علوم انسانی
 گروه جغرافیا  استادیار
 33212638 (035)  33213333 (035)
 talebi meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

دکتری: اقلیم شناسی 1384    علوم تحقیقات تهران                 
کارشناسی ارشد 1373 دانشگاه تهران             
کارشناسی 1369  دانشگاه یزد

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

• سوابق خدمت درفعا ليتهاي آموزشی- اجرایی

• عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آیت الله حایری ميبد
• مدیریت گروه کارشناسی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی میبد از 1376 لغایت 1378
• مدیریت گروه کارشناسی کارتوگرافی دانشگاه آزاد اسلامی میبد از 1378 لغایت 1385
• عضو هیات موسس و دبیرتشکل اسلامی سیاسی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد از 1384 تا1396
• ریاست دانشگاه آزاداسلامی بافق از 1385 تا1389
• عضوشوراي آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی میبد 1382 لغایت 1385
• عضوكميته هیات ممیزه منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی از 1386 تا1389
• عضوكميته تصویب رشته (تحصیلات تکمیلی ) منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی از 1386 تا1389
• عضوشوراي فرهنگ عمومی شهرستان بافق از سال 1385 تا1389
• معاونت پژوهش و فناوری واحد از 1389 تا 1391
• مدیریت گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی میبد از 1394 تا1396

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

• سوابق خدمت درفعا ليتهاي پژوهشی

• همكاري بااداره تحقيقات اقليمي وهواشناسي كاربردي اداره كل هواشناسي استان يزد از 1376 تا1385
• عضوشوراي پژوهشي هواشناسي فيزيكي وتعديل آب وهواي كشورازسال 1378 تا 1385
• عضوكميته تدوين برنامه افق 1400 هواشناسي استان يزد
• عضوكميته علمی و داوری همايش علمي – كاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي -  يزد ، آذر 1384
• عضوشوراي پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی میبد 1384 تا 1386
• عضوكميته علمی و داوری همايش دانشجويي انرژي – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1385
• رئیس همايش ملی معدن – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1386
• عضوكميته علمی و داوری همايش ملی معدن – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1386
• عضوکمیته علمی سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران – دانشگاه تبریز ، خرداد 1387
• عضوکمیته اجرایی کنگره بزرگداشت آیت ا... شیخ محمد تقی بافقی ، آبان 1388
• مسئول کمیته پژوهش و تحقیقات ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان بافق ازاردیبهشت 1388 تا خرداد 1389
• عضوكميته داوری مقالات دومین همايش سراسری مدیریت منابع آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بهمن 1389
• عضوشوراي پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی میبد از 1389 تا 1391
• معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی میبد از 1389 تا 1391
• عضو کارگروه اقلیم و زمین شناسی دریایی شورای راهبردی مخاطرات سازمان زمین شناسی کشور از دی ماه 1390
• عضو کارگروه تخصصی کشاورزی مرکز حمایت از مبتکرین، مخترعین و محققین بسیجی استان یزد، از فروردین 1392
• عضوكميته داوری مقالات اولین همايش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
• عضوكميته داوری مقالات دومین همايش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1393
• عضوکمیته علمی سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار– دانشگاه شهیدبهشتی ، بهمن 1394
• عضوكميته داوری مقالات دومین همايش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1394

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

• طرحهاي پژوهشي

1- طرح بررسي نقش تغييرات اقليمي درتشديد ياكاهش بلاياي طبيعي دراستان يزد -  دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1378
2 -  طرح بررسي روندتغييرات و نابهنجاريهاي اقليمي و درصد فراواني خشكساليها دراستان يزد -  دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1378
3 -  طرح تأثيرعناصراقليمي بربيابان زائي دريزد -  سازمان هواشناسي كشور 1380
4 -  طرح پيش بيني وتحليل يخبندان دراستان يزد -  ستاد حوادث غير مترقبه استان يزد 1380
5 -  طرح پهنه بندي اقليم زراعي استان يزد -  ستاد حوادث غير مترقبه استان يزد 1380
6 -  طرح تعيين تقويم ساعتي و روزانه طوفان دراستان يزد و نواحي مجاور -  ستاد حوادث غير مترقبه استان يزد 1380 
7 -  طرح هادي روستاي حسن آباد ميبد -  بنياد مسكن استان يزد 1381
8 -  طرح هادي روستاي كرخنگان خاتم -  بنياد مسكن استان يزد 1381
9 -  طرح هادي روستاي چنارناز خاتم -  بنياد مسكن استان يزد 1381
10-  طرح ساماندهي روستاي نايبند طبس -  بنياد مسكن استان يزد 1381
11 -  طرح ارائه الگوهاي فضاهاي آموزشي همسازبااقليم دراستان يزد -  سازمان آموزش وپرورش استان يزد1384
12- طرح بررسي كار آمدي طرحهاي هادي و جامع شهر در مكان يابي و كاربرد صحيح فضاهاي آموزشي استان يزد -  سازمان آموزش وپرورش استان يزد1384
13- تعیین شاخص ها و ارتقاء بهره وری عوامل تولید(نیروی کار) در بخش صنایع کاشی و سرامیک استان یزد -  شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران 1386
14- ارزیابی وضعیت تغییرعناصر اقلیمی و تاثیرآن برسطح ایستابی دشت یزد – اردکان ، دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1390
15- پهنه بندی اقلیمی استان یزد بر اساس روشهای تجربی ، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای ، دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1390
16- پهنه بندی عناصر اقلیمی استان یزد در محیط GIS، دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1391
17- بررسی وضعیت جابجایی تپه های ماسه ای شرق یزد بر اساس تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ، دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1393
18- بررسی تغییرات زمانی و مکانی شوری آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان و علل آن ، دانشگاه آزاد اسلامی ميبد 1393
19- همکاری درتدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه آیت الله حائری میبد ، دانشگاه آیت الله حائری میبد 1396

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي: (فارسي و انگليسي)

1. طالبي محمد صادق ، ابرقويي حسين خشكسالي آب وهواشناسي دراستان يزد، فصلنامه علمي – فني سپهر ، شماره51 پاييز 1383
2. طالبي محمد صادق ، تحليل سينوپتيكي سرماي زود رس پاييزه و دير رس بهاره استان يزد – فصلنامه علمي پژوهشي سرزمين - دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات ، زمستان 1385

3. TALEBI Mohammad Sadegh. Environment Management In Windswept Areas of Central Iran – Vol.3 No.1 Journal of Jawahar lal Nehru Technological University Hyderabad , March 2009
4. طالبي محمد صادق ، موسوی بفرویی مهناز ، ابراهیمی زرندی فاطمه ، نگاهی به سیمای امام علی علیه السلام در قرآن ، دو فصلنامه عیون ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، سال اول ، شماره اول ، پاییز و زمستان 1393.
5. مهران فاطمی، حجت رضایی، محمدصادق طالبی امنیت و اوقات فراغت در فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: پارک‌های ناحیه‌ای شهر یزد) ، نشریه برنامه‌ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس
6. مهدی نارنگی فرد، مهران فاطمی،عبدالعلی کمانه، محمدصادق طالبی ، واکاوی و آشکارسازیساختار روزانه بارش در ایستگاه همدید شیراز با رویکرد فراکتالی، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی  دانشگاه تبریز،
 7. Talebi Mohammad Sadegh, Mehran Fatemi ،Assessment of the quality and quantity of groundwater in Bahadoran Plain Using neural network. methods, geostatistical and multivariate statistical analysis Journal of Applied Research in Water and Wastewater, University Razi Kermansha, 14 (2020) 144-151
8. طالبي محمد صادق  ، مهران فاطمی، مجتبی مزرعه شاهی، إدارة المخاطر الطبیعیة في مدینة یاسوج، مجله آداب الکوفه، شماره 47، بهار 1400.

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

• مقالات همايش بين المللي و ملي: (فارسي و انگليسي)

1-طالبي محمد صادق ، بررسي وضعيت آلودگي صوتي ناشي ازموتورسيكلت دريزد، همايش موتورسيكلت وشدآمد- يزد ، ارديبهشت 1379
2- ابرقويي حسين ، توكلي محمود ،طالبي محمد صادق ، بررسي تغييرات اقليمي ودرصدفراواني خشكساليهاي استان يزد- اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله باكم آبي وخشكسالي - كرمان- اسفند 1379
3- طالبي محمد صادق ،ابرقويي حسين ، توكلي محمود ،تأثيرعناصراقليمي بربيابان زائي دريزد ، چهارمين همايش كشوري بهداشت محيط – يزد ، آذر 1380
4-  طالبي محمد صادق ، بررسي وتحليل خشكسالي دراستان يزد، همايش توانمنديهاي جغرافيادربرنامه ريزيهاي توسعه – مشهد ، دي 1380
5- طالبي محمد صادق ،ابرقويي حسين ، توكلي محمود،  اقليم وبيابان زائي دريزد، همايش هواشناسي كاربردي- ساري ، اسفند 1380
6- طالبي محمد صادق ،ابرقويي حسين ، توكلي محمود ، اقليم ،كشاورزي وتوسعه پايدار، همايش راهكارهاي كشاورزي پايداردرايران – ورامين ، اسفند  1381
7- طالبي محمد صادق ،ابرقويي حسين ، توكلي محمود ، اقليم شناسي سينوپتيك ، پيش بيني بلاياي جوي – اقليمي و نقش آن در توسعه استان يزد ، همايش تحول  در توسعه استان – يزد 1382   
8-  طالبي محمد صادق ،ابرقويي حسين ، توكلي محمود ، بلاياي طبيعي وتوسعه پايداردرمعماري وشهرسازي همايش عمران ، معماري وشهرسازي – كرمان ، فروردين 1384
9- طالبي محمد صادق ، طوفان عمده ترين بلاي جوي – اقليمي در استان يزد ، كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين – تبريز مهر 1384
10- طالبي محمد صادق ، مديريت محيط در مناطق طوفان خيز ايران مركزي ، كنفرانس بين المللي مديريت محيط – حيدرآباد هند ، اكتبر 2005
11 - طالبي محمد صادق ،ابرقويي حسين ، توكلي محمود ، الگوهاي سينوپتيكي سرماي زود رس پاييزه و دير رس بهاره استان يزد ، همايش علمي – كاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي -  يزد، آذر 1384
12 – ابرقويي حسين ، توكلي محمود ،طالبي محمد صادق ، سرمازدگي و يخبندان در استان يزد ، همايش علمي – كاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي -  يزد، آذر 1384
13 – طالبي محمد صادق ، تحليل آماري وزش طوفان در استان يزد ، اولين همايش ملي فرسايش بادي – يزد ، بهمن 1384
14 - طالبي محمد صادق بلاياي طبيعي واثرات زيست محيطي آن ( مطالعه موردي سيلابهاي شهري كرمان ) ، دومين همايش منطقه اي زمين شناسي كاربردي ومحيط زيست – اسلامشهر -  خرداد 1385
15 - طالبي محمد صادق ، گياه چي پانته آ ،كاربرد فناوري GIS در مطالعات زيست محيطي و اكتشافي(‌ مطالعه موردي بررسي پتانسيل معدني و مكانيابي دفن زباله ، دومين همايش منطقه اي زمين شناسي كاربردي ومحيط زيست – اسلامشهر -  خرداد 1385
16- طالبي محمد صادق ،كاربرد فناوري GIS در مطالعات زيست محيطي و اكتشافي - كنفرانس بين المللي ICORG  2006 – حيدرآباد هند – ژوئن 2006
17 – طالبي محمد صادق تغيير اقليم و تاثير آن برقنات در استان يزد كنفرانس بين المللي مهندسي آب ( ICHWAM ) – حيدرآباد هند – دسامبر 2006
18 - طالبي محمد صادق ، بهينه سازي مصرف انرژي در فضاهاي آموزشي استان يزد – اولين همايش دانشجويي انرژي – بافق اسفند 1385
19- طالبي محمد صادق ، قانعي محمد جواد ، هواشناسی کشاورزی گامی درراه توسعه ( مطالعه موردی ممسنی ) همایش  آسیب شناسی مسیر توسعه ممسنی ، اردیبهشت 1386 ممسنی
20 – طالبي محمد صادق ، پتانسیل سنجی اکوتوریسم شهرستان تفت - همایش منطقه ایی جغرافیا ، گردشگری ، توسعه پایدار – اسلامشهر خرداد1386
21- طالبي محمد صادق ، قانعي محمد جواد ، بررسي و تحليل خشکسالي آب و هوا شناسي در استان يزد – دومین همایش منطقه ایی کشاورزی در مناطق خشک و بیابانی – اردستان ، اسفند 1386
22- طالبي محمد صادق ، تحليل سينوپتيكي سرماي زود رس پاييزه و دير رس بهاره در نواحی مرکزی ایران – همایش ملی کاهش بلایای جوی و اقلیمی – اردبیل – فروردین 1388
23 – موسوي بفرويي مهناز ، طالبي محمد صادق ،اثرات  نماز در تحکیم روابط  خانواده از دیدگاه قرآن – همایش منطقه ای نماز – یزد ، اردیبهشت 1388
24- مبانی قرآنی آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره) – همایش آئینه آفتاب -  بافق ، خرداد 1388
25- موسوي بفرويي مهناز ، طالبي محمد صادق ، اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) – همایش آئینه آفتاب -  بافق ، خرداد 1388  
26- طالبي محمد صادق ، نقشه هاي هم عمق ،‌تراز و مقايسه تغييرات سطح آبهاي زير زميني دشت يزد- اردكان - اولين همايش منطقه اي ژئوماتیک – اسلامشهر- مهر 1388
27 - طالبي محمد صادق ،طراحی همساز با اقليم در استان يزد – همایش ملی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان – سنندج – مهر 1388
28- گياه چي پانته آ ،ثروتي محمد رضا ، جداري عيوضي جمشيد ، طالبي محمد صادق ،مطالعه ژئومرفولوژی کوه كركس با ایجاد بانک زیر ساختار اطلاعات جغرافیایی جهت توسعه و احیای ژئوتوريسم- چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام- زاهدان-  فروردین 1389
29 - TALEBI Mohammad Sadegh Determining The Potential Of The Sand Ore With GIS And RS Software At Mehriz,Yazd - First International Applied Geological Congress(IAGC 2010),Mashhad-IRAN, April 2010
30- TALEBI Mohammad Sadegh Image Map Of Abarkouh Mines- First International Applied Geological Congress(IAGC 2010),Mashhad-IRAN, April 2010
31- TALEBI Mohammad Sadegh Investigation and analysis on climatologic Drought in Yazd province -2nd International Conference on Environmental Management-Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad- India-Oct 2010
32 – موسوي بفرويي مهناز ، طالبي محمد صادق ،مفاهیم و مبانی آزادی از دیدگاه امام خمینی(ره) – همایش ملی نهضت علمی فرهنگی از نگاه امام خمینی(ره) -  خمین – خرداد 1389 
33- طالبي محمد صادق ،ارزیابی،پهنه بندی و پایش خشکسالی با استفاده از شاخص های معتبر (مطالعه موردی استان کرمان)- اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه ،آب ،خاک و هوا –کرمان – آبان 1389
34- طالبي محمد صادق ، دهقاني نجمه ، طباطبايي سيد علي- اقليم شناسي سينوپتيكي بارش هاي استان يزد با منشاء خليج فارس -كنفرانس منطقه اي خليج فارس ، بندرعباس ،ارديبهشت 1390
35- طالبي محمد صادق ، تغییر اقلیم، خشکسالی و پیامد های آن - همایش تخصصی تغییر اقلیم در ایران ، تهران ، دی 1390
36- طالبی محمدصادق ، شیخ علیشاهی،نجمه ، دهقانی،نجمه ، بررسی تغییر اقلیم با تاکید بر نوع بارش (مطالعه موردی یزد) ، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ، کرمان ، بهمن 1390
37- طالبی محمدصادق ، شیخ علیشاهی،نجمه ، دهقانی،نجمه ، مطالعه تغییر اقلیم به روش من – کندال( مطاله موردی کرمان) ، یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ، کرمان ، بهمن 1390
38- طالبی محمدصادق ، مخاطرات اقلیمی گیلان ، همایش ملی مخاطرات زمین شناسی گیلان ، لاهیجان ،بهمن 1390
39- باقری رضا، فتح زاده علی، طالبی محمدصادق ،تقی زاده روح الله، ملکشاهی محمد ، بررسی تغییرات مکانی عمق برف با استفاده از روش زمین آمار در حوزه آبخیز پیشکوه تفت ، همایش بین المللی تغییر اقلیم در اکوسیستم های طبیعی ، ساری ، اردیبهشت 1391
40- طالبی محمدصادق ، پرنده رضا ، تغییر اقلیم ،خشکسالی و رفتار آبخوانهای زیرزمینی(مطلعه موردی دشت یزد – اردکان) ، سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب ها ، اراک ، شهریور 1391
41- طالبی محمدصادق ، محاسبه ضریب برفگیری و آب حاصل از ذوب برف (مطلعه موردی حوزه آبخیز کاریزک) ، سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب ها ، اراک ، شهریور 1391
42- حسینی مفرد سید مجید رضا ، طالبی محمدصادق ، حسن زاده محمد، کمالی مقدم رائد ، تعیین شدت و و سعت خشکسالی با استفاده از شاخص SPI ( مطالعه موردی حوزه آبخیز سد پانزده خردادقم) ، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب ؛ ساری ، شهریور 1391
43- حسینی مفرد سید مجید رضا ، حسن زاده محمد، طالبی محمدصادق ، کمالی مقدم رائد ، تعیین شدت و وسعت خشکسالی و تاثیر آن بر بر وضعیت منابع آبهای سطحی( مطالعه موردی حوزه آبخیز سد پانزده خردادقم) ، اولین همایش ملی بیابان ، علوم ، فنون و توسعه پایدار ، کرج ، خرداد 1391
44- طالبی محمدصادق ، طبایی زاده بی بی منیژه ، انتخاب مناسب ترین توزیع احتمالاتی برآورد حداکثر بارش 24 ساعته(مطالعه موردی آبخیز شیطور یزد) ، سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب ها ، اراک ، شهریور 1391
45- فتح زاده علی، جسری ناهید، طباطبایی سید علی ، طالبی محمدصادق ، بررسی کارائی مدل درجه روز در برآورد ذوب برف در مناطق نیمه خشک(مطاله موردی حوزه آبخیز ده بالا یزد) ، سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب ها ، اراک ، شهریور 1391
46- یوسف پور،امیر، نوجوان بشنیغان،محمد رضا ، جمالی،علی اکبر ، طالبی،محمدصادق - ارزیابی عملکرد پروژه های پخش سیلاب و سیل بند بر منابع آب      زیر زمینی(مطالعه موردی:دشت فخرآباد مهریز) ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
47- مرادی مزرعه نو،حمیدرضا ، طالبی، محمدصادق ، حسن زاده ، محمد – بررسی تاثیر پارامتر های هواشناسی بر تبخیر آب با استفاده از نرم افزار SPSS(مطالعه موردی: منطقه عقدا) ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
48- حسن زاده نفوتی،محمد ، طالبی، محمدصادق ، سلطانی نژاد،سمیه - روند تغییرات و پهنه بندی شوری آب زیر زمینی آبخوان دشتاب استان کرمان ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
49- مرادی مزرعه نو،حمیدرضا ، طالبی، محمدصادق ، حسن زاده ، محمد – ارزیابی کاهش تبخیر از استخر های ذخیره آب کشاورزی با استفاده از پوشش یونولیتی(مطالعه موردی: منطقه عقدا) ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
50- حسن زاده نفوتی،محمد ، طالبی، محمدصادق ، نوجوان،محمدرضا ، دهقانیزاده، مجید – ارزیابی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی دشت ابرکوه نسبت به آلودگی با استفاده از GIS ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
51- طالبی، محمدصادق ، شیخ علیشاهی،نجمه ، دهقانی،نجمه – تحلیل روند تغییرات رطوبت نسبی چند ایستگاه منتخب در استان یزد ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
52- دهقانی،نجمه ، شیخ علیشاهی،نجمه ، طالبی، محمدصادق – پایش و تحلیل چند شاخص خشکسالی و تعیین مناسبترین شاخص( مطالعه موردی: حوزه آبخیز میانکوه استان یزد) ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
53- طالبی، محمدصادق ، نعمت اللهی،محمدرضا – بررسی وضعیت کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاد از ARCGIS(مطالعه موردی: حوضه سرچهان) ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
54- طالبی، محمدصادق ، نعمت اللهی،محمدرضا – ارزیابی بیلان آب به منظور برآورد توان آبی(مطالعه موردی: حوضه سرچهان فارس) ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
55- طالبی، محمدصادق ، حسین زاده،سیدرضا ، پرنده،رضا – پهنه بندی وقوع بهمن در البرز مرکزی ، همایش کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
56- فدایی، سمیرا ، زارعی محمودآبادی،هادی ، معطر،فرامرز، طالبی، محمدصادق- ارزیابی استقرار سلول های فتوولتائیک با استفاده از تکنیک Retscreen در شهرک ها و نواحی صنعتی(مطالعه موردی: شرکت نیرو کلر) ، سومین همایش ملی سلامت ، محیط زیست و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد بندرعباس ، اسفند 1392
57- زارعی محمودآبادی،هادی ، معطر،فرامرز، طالبی، محمدصادق ، فدایی، سمیرا – مقایسه تطبیقی انواع نیروگاههای خورشیدی بر مبنای تکنیک AHP در شهرک ها و نواحی صنعتی از دیدگاه توام اقتصادی و زیست محیطی(مطلعه موردی: شهرک صنعتی اشترجان) ، سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران ، نوامبر 2013
58- زارعی محمودآبادی،هادی ، معطر،فرامرز، طالبی، محمدصادق ، فدایی، سمیرا - ارزیابی اثرات فنی، اقتصادی و زیست محیطی استقرار سلول های فتوولتائیک در شهرک ها و نواحی صنعتی(مطالعه موردی: شهرک صنعتی اشترجان) ، سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران ، نوامبر 2013
59- زارعی محمودآبادی،هادی ، معطر،فرامرز، طالبی، محمدصادق ، فدایی، سمیرا – پتانسیل سنجی استفاده از انرژی خورشیدی بر مبنای مدل AHP در شهرک ها و نواحی صنعتی(مطالعه موردی: شهرک صنعتی اشترجان) ، سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران ، نوامبر 2013
60- زارعی محمودآبادی،هادی ، معطر،فرامرز، طالبی، محمدصادق ، فدایی، سمیرا – امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی بر مبنای تکنیک Retscreen در شهرک ها و نواحی صنعتی(مطالعه موردی: واحد صنعتی نیرو کلر) ، سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشگاه تهران ، نوامبر 2013
61- Ramazani ,Mohammad Ismail . ZareiMahmoudAbadi Hadi , Talebi Mohammad Sadegh – Evaluation the health and Environmental impacts of Landfill Mazandaran(Case Stady: Babolsar County) , 4 International Conference on Environmental Challenges and Dendrochrnology held in institute of Caspian Ecosystems , Sari Agricultural Sciences & Natural Fiesources University , Sari , May 2014
62-  طالبی، محمدصادق ، توصیفیان مریم – بررسی و مقایسه کارایی دو نمایه خشکسالی هواشناسی ( SPIوPN) در مدیریت خطر خشکسالی ( مطالعه موردی شهر کرمان) ، همایش ملی مهندسی و بهره لرداری از آب دریا ، کرمان ، مرداد 1394
63- طالبی، محمدصادق ، توصیفیان مریم – بررسی تغییرات و نوسانات بارندگی با استفاده از آزمون من-کندال ( مطالعه موردی شهر کرمان) ، همایش ملی مهندسی و بهره لرداری از آب دریا ، کرمان ، مرداد 1394
64- طالبی، محمدصادق ، نوجوان محمدرضا، ملامحمدی اکرم، پهنه بندی سرمازدگی در شهرستان رفسنجان همایش ملی مهندسی و بهره لرداری از آب دریا ، کرمان ، مرداد 1394
65- طالبی، محمدصادق ، نوجوان محمدرضا، ملامحمدی اکرم، بررسی وضعیت خشکسالی شهرستان رفسنجان همایش ملی مهندسی و بهره لرداری از آب دریا ، کرمان ، مرداد 1394
66- طالبی، محمدصادق ، صدرالدینی محمدعلی، عابدینی حمیدرضا ، مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی شهرستان شهر کرد)، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار ، یزد ، آذر 1394
67- طالبی، محمدصادق ، صدرالدینی محمدعلی، پهنه بندی خشکسالی بر اساس شاخص استاندارد شده بارش(SPI) با استفاده از زمین آمار(مطالعه موردی شهرستان شهر کرد)، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار ، یزد ، آذر 1394
68- صدرالدینی محمدعلی، طالبی، محمدصادق ،تاثیر افت سطح ایستابی بر کیفیت آبهای زیرزمینی، مطالعه موردی دشت دشتاب، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار ، یزد ، آذر 1394
69- صدرالدینی محمدعلی، طالبی، محمدصادق ، ارزیابی وضعیت تغییر عناصر اقلیمی و تاثیر آن بر سطح ایستابی دشت یزد- اردکان، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه پایدار ، یزد ، آذر 1394
70- طالبی، محمدصادق ، دهقان مهرجردی فرزانه، بررسی وضعیت خشکسالی در ابرکوه ، سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1394
71- طالبی، محمدصادق ، دهقان مهرجردی فرزانه، بررسی وضعیت خشکسالی شهرستان اردکان ، سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1394
72- طالبی، محمدصادق ، دهقان مهرجردی فرزانه، بررسی وضعیت خشکسالی شهرستان میبد ، سومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1394
73- طالبی، محمدصادق ، زکی زاده فرزانه ، بررسی وضعیت شیوه طراحی و معماری همساز با اقلیم در خانه های سنتی کاشان ، اولین همایش
بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، آبان 1395
74-  زکی زاده فرزانه ، طالبی، محمدصادق ، بررسی وضعیت اقلیم معماری کاشان  برمبنای شاخص های متداول، اولین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، آبان 1395
75- طالبی، محمدصادق ، زکی زاده فرزانه ، ارزیابی و تعیین وضعیت آسایش گرمایی بر اساس شاخص ماهانی در شهرکاشان ، اولین همایش
بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، آبان 1395
76- بیطرف، محمد ، ابوترابی زارچی محمدرضا ، طالبی، محمدصادق ، معماری همساز با اقلیم بر مبنای شاخص اوانز(مطالعه موردی: شهرستان اشکذر) ، اولین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، آبان 1395
77- بیطرف، محمد ، ابوترابی زارچی محمدرضا ، طالبی، محمدصادق ، معماری همساز با اقلیم شهر یزد بر مبنای شاخص اوانز ،  اولین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، آبان 1395
78- ابوترابی زارچی محمدرضا ، بیطرف، محمد ، طالبی، محمدصادق ، معماری همساز با اقلیم شهر یزد بر مبنای شاخص اولگی ، اولین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، آبان 1395
79- ابوترابی زارچی محمدرضا ، بیطرف، محمد ، طالبی، محمدصادق ، معماری همساز با اقلیم بر مبنای شاخص اولگی(مطالعه موردی: شهرستان اشکذر) اولین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ، آبان 1395
80- طالبی، محمدصادق ، سپهری علیرضا ، بررسی تغییرات فضای کالبدی شهری بر اساس تصاویر ماهواره‌ای(مطالعه موردی شهر یزد در دوره سیزده‌ساله 1393-1380) ، دومین همایش بین المللی زمین ، فضا وانرژی پاک ، تهران اسفند 1395
81- طالبی، محمدصادق ، سپهری علیرضا ، تحلیل و بررسی تغییرات فضای کالبدی شهری بر اساس تصاویر ماهواره‌ای(مطالعه موردی شهر یزد ‌سال های1993- 2003 - 2013) ، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در عمران ، معماری و شهرسازی ، تبریزخرداد 1396
82- طالبی، محمدصادق ، سپهری علیرضا ، بررسی عملکرد GPS برترافیک و تصادفات در جاده های برون شهری (مطالعه موردی استان یزد )‌، پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری ، تهران دی ماه 1396
83- طالبی، محمدصادق ، آشیانه غلامرضا ، ارزیابی روند تغییرات ریزگردهای شهر اهواز ، چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد وغبار ، یزد اسفند 1396
84- طالبی، محمدصادق ، موسوی مهنازالسادات ، اهداف استکبار ستیزی در اسلام با تاکید بر سیره پیامبر اسلام ، یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی ، فروردین 1397
85- طالبی، محمدصادق ، قربانی سپهر آرش، یوسفی شاتوری محمد، بررسی و تحلیل کلان روند بحران آب و پیامد های امنیتی حاصل از آن در ایران، کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها، سازگاری و تعدیل، خرداد 1398 
86- طالبی، محمدصادق ، قربانی سپهر آرش، یوسفی شاتوری محمد، نقش مخاطرات اقلیمی دراستقرار و سکونت در محدوده زاگرس
87- طالبی، محمدصادق ، یوسفی شاتوری محمد، مدیریت مخاطرات طبیعی شهرستان یاسوج، چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، تبریز، مرداد 1398
88- طالبی، محمدصادق ، موسوی مهنازالسادات ، آسیب های آخلاقی کارگزاران از دیدگاه امام خمینی(ره) ، دومین همایش بین المللی قرآن در سیره و اندیشه امام خمینی(س) ، بهمن 1399
89- طالبی، محمدصادق ، محمدی مزرعه شاهی مجتبی ، موسوی مهنازالسادات ، مبانی و روش های قرآن در مباحث تاریخی ، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت ، اسفند 1399

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

دوره های آموزشی

1- کارگاه روش شناسی تحقیق                                               40 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1383
2- کارگاه برنامه ریزی و تدوین طرح درس                                 40 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1383
3- کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی                                       30 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1383
4- کارگاه روش شناسی تحقیق کشاورزی و منابع طبیعی               32 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1383
5- کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی                                     16 ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1384
6- کارگاه نحوه نگارش CV                                                      8ساعت ،دانشگاه آزاد اسلامی میبد – 1385
7- کارگاه ویژه مدیران آموزش عالی                             32 ساعت ، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - 1385
8- کارگاه مدیریت استراتژیک                                          24 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان - 1385
9- کارگاه مدیریت بهره وری                                                   24 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی یزد – 1385
10- کارگاه بهینه سازی روابط انسانی                                        24 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی تفت – 1386
11- کارگاه مدیریت مالی                                    16 ساعت ، دبیرخانه منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامی  –  1387
12- کارگاه بهبود سازمانی                                           16 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر –  1388
13- کارگاه مدیریت خلاق                                                       24 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی یزد – 1388
14- کارگاه مدیریت در آموزش عالی                                       90 ساعت ،  دانشگاه آکسفورد انگلستان – 1388
15- دوره طرح بصیرت                                                        32 ساعت ، سازمان بسیج اساتید کشور  - 1388
16- دوره اخلاق عملی و حرفه ای سطح 1                   16 ساعت ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری یزد – 1396
17- کارگاه مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی                                   12 ساعت ، دانشگاه میبد – 1396
18- کارگاه ضوابط و مقررات دانشگاهی                                                       4 ساعت ، دانشگاه میبد -  1396
19- کارگاه ضوابط و مقررات دانشگاهی                                                       4 ساعت ، دانشگاه میبد -  1397

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

تاليفات

• راهنماي جامع نحوه پژوهش، تهيه و ارايه نتايج پژوهش هاي علمي -1391 – انتشارات بهتا پژوهش – اصفهان-115 صفحه
• برف و بهمن – 1392- انتشارات دانشگاه أزاد اسلامی ميبد – ميبد- 430صفحه
• درس هایی از وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) – 1393 - انتشارات دانشگاه أزاد اسلامی ميبد – ميبد- 105 صفحه
• مناطق خشک و نیمه خشک – 1394- انتشارات دانشگاه أزاد اسلامی ميبد – ميبد- 202صفحه

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

افتخارات

• پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی ميبد در سال 1383
• پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی ميبد در سال 1384
• پژوهشگر برتر شهرستان ميبد در سال 1385
• پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی بافق در سال 1386
• استاد نمونه بسیجی استان یزد در سال 1386
• استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی بافق در سال 1387
• استاد نمونه بسیجی استان یزد در سال 1387
• پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی ميبد در سال 1391
• پژوهشگر برتر بسیج اساتیددانشگاه آزاد اسلامی ميبد در سال 1392
• پژوهشگر برتر بسیج اساتیددانشگاه آزاد اسلامی ميبد در جشنواره پژوهشی فجر92 تا فجر 93 در سال 1393
• پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی ميبد در سال 1394
• عضو هیات علمی افتخاری گروه جغرافیا جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی(ISCDBU) ازبهمن 1394

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

داوري مقالات

• عضوكميته علمی و داوری همايش علمي – كاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي -  يزد ، آذر 1384
• عضوكميته علمی و داوری همايش دانشجويي انرژي – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1385
• عضوكميته علمی و داوری همايش ملی معدن – دانشگاه آزاداسلامی بافق ، اسفند 1386
• عضوکمیته علمی سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران – دانشگاه تبریز ، خرداد 1387
• عضوكميته داوری مقالات دومین همايش سراسری مدیریت منابع آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، بهمن 1389
• عضوكميته داوری مقالات اولین همايش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1392
• عضوكميته داوری مقالات دومین همايش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد میبد ، اسفند 1393

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/19 | نظرات

پایان نامه های راهنما/ مشاور

امکان سنجی استفاده از منابع آب غیرمتعارف با تاکید بر استحصال آب از مه (استان هرمزگان)
ارزیابی پتانسیل سطوح آبگیر باران در تولید روانآب(فرخ شهر چهارمحال بختیاری)
اثرات خشکسالی بر سطح ایستابی آب های زیرزمینی (ارزوئیه)
ارزیابی روش های کاهش تبخیر با استفاده از پوشش های فیزیکی(استخرهای ذخیره کشاورزی دهستان نارستان عقدا)
پهنه بندی عمق نفوذ یخبندان در استان یزد
تعیین شدت و وسعت خشکسالی و تاثیر بروضعیت منابع آبهای سطحی
بررسی شدت و تداوم خشکسالی و اثر آن برمنابع آبهای زیرزمینی
انتخاب مناسب ترین توزیع احتمالاتی برآورد بارش های حداکثر 24 ساعته و دبی های سیلابی
پتانسیل سنجی وقوع بهمن با استفاده از تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی:البرز مرکزی)
مدیریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار از منابع آب
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بهادران یزد
بررسی وضعیت فیزیوگرافی حوزه آبخیز گندابه شهرستان کوهرنگ
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از GIS(مطالعه موردی:دشت مروست)
برآورد توزیع مکانی آب معادل برف در حوزه ی آبخیزکوهستانی با استفاده از روشهای زمین آمار
پتانسیل سنجی و امکان سنجی استفاده از انرژی خورشیدی بر مبنای مدل AHP در شهرک ها و نواحی صنعتی در راستای توسعه پایدار اشترجان اصفهان
بررسی هیدروژئومرفولوژی حوضه آبریز رودخانه میمند شهرستان شهربابک
ارزیابی روند تغییرات و پهنه بندی شوری آبهای زیرزمینی(دشتاب)
ارزیابی عملکرد پروژه های پخش سیلاب و سیل بند در منابع آب زیرزمینی
مکانیابی پخش سیلاب با استفاده از سامانه تصمیم یار(مطالعه موردی:سدآسیاب بادرود)
تاثیر مخاطرات اقلیمی بر توسعه کالبدی شهرستان رفسنجان
ارزیابی تنگناهای طبیعی توسعه کالبدی شهرستان بافق براساس مدل تحلیلی سلسله مراتبی
تعیین تقویم زمانی توفان و ارزیابی آن در جابجایی تپه‌های ماسه‌ای(مطالعه موردی: شرق یزد)
بررسی سهم و نقش خشک شدن اکوسیستم های آبی در آلودگی هوا ناشی از ریزگردها(مطالعه موردی:تالاب گاوخونی اصفهان)
بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت هشتگرد(استان البرز)
بررسی موانع استفاده از موبایل GIS و راهکارهای استفاده همگانی آن توسط کاربران شهر اصفهان

توسط : mtalebi | تاریخ : 1397/06/20 | نظرات