تحصیلات دانشگاهی

  • دکتری، مدیریت صنعتی (مدیریت سیستم ها)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1394.
  • کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1389.
  • کارشناسی، مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، 1387.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات