سوابق تدریس

 • تحقیق در عملیات پیشرفته (کارشناسی ارشد)؛
 • آشنایی با روش های آماری در مدیریت جهانگردی (کارشناسی ارشد)؛
 • آمار کاربردی (کارشناسی ارشد)؛
 • تحقیق در عملیات (1، 2 ، 3) (کارشناسی)؛
 • مدل های احتمالی و تئوری صف (کارشناسی)؛
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت (1، 2) (کارشناسی)؛
 • اصول و مبانی سازمان و مدیریت (کارشناسی)؛
 • مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی)؛
 • مدیریت منابع انسانی (کارشناسی)؛
 • بازاریابی و مدیریت بازار (کارشناسی)؛
 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1، 2) (کارشناسی)؛
 • کنترل کیفیت آماری (کارشناسی)؛
 • مدیریت تولید و عملیات (کارشناسی)؛
 • مبانی روش تحقیق در مدیریت (کارشناسی)؛
 • روانشناسی کار (کارشناسی)؛
 • مدیریت روابط عمومی (کارشناسی)؛
 • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت (کارشناسی)؛

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات