کتب منتشر شده

  • مقبل باعرض، عباس؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ (1392). "مقدمه ای بر سیستم های صف"، انتشارات دانشگاه یزد.

توسط : zarei.m | تاریخ : 1395/09/05 | نظرات