محمدرضا ملک ثابت  دانشکده علوم انسانی
 گروه معارف  استادیار
 33212900 (035)  33213333 (035)
 maleksabet meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar