رزومه

مرتبه علمی : استادیار
متولد: 1363
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی حقوق خصوصی از دانشگاه قم


سوابق تحصيلي:
-گذارندن دوره تحصيلات ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان در زادگاه و کسب ديپلم علوم انساني با کسب معدل الف (1381)
- گذراندن دوره تحصيلات کارشناسي در دانشگاه شهرکرد و کسب مدرک ليسانس رشته حقوق با معدل الف و رتبه برتر دوره(1386)
- گذراندن دوره تحصيلات کارشناسي ارشد در دانشگاه اصفهان و کسب مدرک کارشناسي ارشد حقوق خصوصي با معدل الف (1388)
-  گذراندن دوره تحصیلات دکتری تخصصی  حقوق خصوصی دانشگاه قم با معدل الف (1393)


سوابق پژوهشی
- مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی:

 1. -بررسی قاعده ی مقابله با خسارات بر اساس فقه اسلامی و حقوق موضوعه **  مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده ی الهیات دانشگاه تهران( دارای نمایه isc
 2.  -جستاري پیرامون امانت و نقش اذن در ایجاد  امانت مالكانه **  فصلنامه حقوق دانشگاه تهران دارای نمایه isc
 3. -بررسی فقهی حقوقی قاعده تلف مبیع در زمان خیار **  فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بابل
 4. - بررسی موارد تبدیل امانت مالکانه به امانت شرعیه و آثار آن بر اساس فقه امامیه و حقوق ایران **  مجله فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 5. -تاثیر تغییر عقود اصلی بر عقود تبعی **  مجله فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
 6. -بررسی تصرفات « من علیه الخیار»(پژوهشی پیرامون ماده 454 ق.م) **  مجله حقوق اسلامی  قم دارای نمایه isc
 7. -بررسی خلط نظری ناشی از خطای در واژه  شناسی دو مفهوم دین و تعهد **  مجله حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران دارای نمایه isc
 8.  - چالش های نظری پیرامون بیع حق  **  مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز دارای نمایه isc
 9.  -نفقه زوجه و اقارب تقابل دو مفهوم دین و تعهد **  مجله حقوق اسلامی قم دارای نمایه isc
 10. - تحلیل فقهی حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار
 11. -بازپژوهی فقهی - حقوقی ماهیت اوراق سهام و قرارداد واگذاری آن
 12. حمایت حقوقی از عقب ماندگان ذهنی از منظر حقوق پزشکی و رویه قضایی ایران
 13. نظریه خطر در حقوق ایران؛ از ظهور تا افول
 14. پرداخت خمس از حکم تکلیفی محض تا اشاعه در ملکیت
 15. جایگاه ستون فقرات نظام حقوقی رومی ژرمنی در حقوق اسلام و ایران
 16. ماهیت فقهی - حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی
 17. نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام
 18. شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه


- مقالات ارائه و یا چاپ شده در همایش های داخلی و خارجی

نقد و بررسی علم حقوق از منظر بومی سازی *  اولین همایش بین المللی اسلامی کردن علوم انسانی 1394


سوابق تدریس
1- حقوق مدنی 1 و 2 و مسئولیت مدنی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد میمه 3 ترم
2- حقوق مدنی 1و 2و 5(حقوق خانواده) ،حقوق تجارت ،مالکیت فکری دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 5 ترم
3حقوق مسئولیت مدنی و حقوق مدنی دوره کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان 1 ترم
4- حقوق تجارت و احوال شخصیه دانشگاه دولتی شهرکرد 1ترم
5- حقوق مدنی ، حقوق مسئولیت مدنی ، حقوق تجارت دوره کارشناسی ارشد و دوره کارشناسی  دانشگاه میبد از سال 1392 تا کنون


سوابق شغلی

وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای  دادگستری اصفهان از سال 1387
مشاور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1389تا 1392
 

توسط : jafari | تاریخ : 1395/01/22 | نظرات