علیرضا سبزواری  دانشکده فنی و مهندسی
 گروه مهندسی پزشکی  استادیار
 33210000 (035)  33213333 (035)
 a.sabzevari meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar