- توکلی، ن. مؤیدفر، س. و ذاکریان، م. (1396). نقش سازمانهای مردم نهاد و تشکل های مردمی در بازآفرینی بافت¬های فرسوده شهری، نمونه مطالعاتی: (محله مهدیه واقع در ناحیه غرب شهرکرد)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، شماره 4.
- شهری زاده، ص. و مؤیدفر، س. (1396). برنامه ریزی راهبردی شهر دوستدار کودک با تأکید بر خلاقیت کودکان (نمونه موردی: شهر یزد)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره 28.
- صفرآبادی، ا.، یوسفی، ا. و مؤیدفر، س. (1395). مقاصد نوظهور گردشگری شهری با تاکید بر جاذبه های اجتماعی فرهنگی قومیت، نمونه موردی: شهر کرمانشاه، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1395، 168-141.
- صفرآبادی، ا.، مؤیدفر، س. و وارثی، ح. ر. (1395). رویکردهای توانمندسازی مناطق حاشیه ای شهری موردشناسی: سکونتگاه غیررسمی حسن آّباد یزد، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، 19، 230-217.
- مؤیدفر، س.، تقوائی، م. (1394). بررسی رابطه مدیریت بحران و سازماندهی فضایی و امنیت در گردشگری (مطالعه موردی: شهر یزد)، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 13.
- زنگی آبادی، ع.، مؤیدفر، س. و غفورزاده، م. (1394)، 3 (9)،  ارزیابی باززنده سازی بافت های قدیم شهری در راستای توسعه پایدار (شهر یزد)، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، 159-131.
-  مؤیدفر، س.، ضرابی، ا. (1394). برنامه ریزی راهبردی توسعه خدمات الکترونیک در شهر یزد. نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمانشهر، 13.
- مؤیدفر، س.، تقوائی، م. و زنگی آبادی، ع. (1393). تبیین امنیت گردشگران با تأکید بر مؤلفه های مدیریت بحران گردشگری (مطالعة موردی: فضاهای گردشگری شهر یزد)، مجله پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 2 (7)، 24-1.
- سرائی، م. ح.، مؤیدفر، س. و صبائی مهر، م. (1392). تعیین درجه آسایش بر اساس ویژگی¬های معماری- اقلیمی شهرهاي مناطق خشک: شهریزد. مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای قشم، 4، 38-23.
- محمدی، ج.، مؤیدفر، س.و صفرآبادی، ا. (1392). شهر اسلامی، شهری ورای گنبد و مناره. فصلنامه شهر ایرانی- اسلامی، جهاد دانشگاهی تهران، 9، 45-25.
- سرائی، م.ح.، مؤیدفر، س.و بیرانوند زاده، م. (1392). ارزیابی تطبیقی تحولات ساختاری و عملکردی شهر یزد ناشی از پیوستگی روستاهای ادغام شده. نمونه موردی: روستاهای خیرآباد و عیش آباد. نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمانشهر، 11.
- محمدی، ج.، مؤیدفر، س. (1391). ارزیابی تطبیقی وضعیت شاخص های شهر سالم در شهرهای مناطق خشک (شهر اردکان). مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای قشم، 3 (4)، 54-37.
- وارثی، ح. ر.، مؤیدفر، س. (1391). برنامه ریزی راهبردی توریسم پایدار در مناطق خشک (نمونه موردی: شهر یزد). فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، 15 (5)، 39-19.
- زنگی آبادی، ع.، مؤیدفر، س. (1390). رویکرد بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد. نشریه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری آرمانشهر، 5 (9)، 319-297.
- علیجانی، ب.، مؤیدفر، س. و صبائی مهر، م. (1389). بررسی تغییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و منطقه ای. مجله پژوهش و برنامه ریزی شهري دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 1 (3)، 58-41.
- سرائی، م.ح.، مؤیدفر، س. (1389). بررسي ميزان پايداري توسعه در شهرهاي مناطق خشك با تأكيد بر مؤلفه هاي زيست محيطي: شهر اردكان. مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي اصفهان، 21 (1)، شماره 37، 76-47.
- تقوائی، م.، مؤیدفر، س. و گودرزی، م. (1388). بررسي علل كاهش جلب مشاركت شهروندان در اداره مناطق شهري( نمونه موردي منطقه 3 شهر شيراز). مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان(Journal ofApplied Sociology)، 21 (3)، شماره 39، 20-1.
- سرائی، م.ح.، مؤیدفر، س. (1387). گويه هاي اجتماعي- اقتصادي توسعه پايدار شهري در شهرهاي مناطق خشك: شهر اردكان. فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات جغرافيايي اصفهان،  23 (3)، شماره 90، 65-39.