سیداحمد میرخلیلی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه فقه و حقوق اسلامی  استادیار
 33212841  32353004 (035)
 mirkhalili meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

1. ديپلم علوم تجربي
2. کارشناسی الهيات و معارف اسلامي/ حوزه علميه قم
3. کارشناسی ارشد مدرسي الهيات و معارف اسلامي/ دانشگاه قم
4. دكتري (D.h.P) فقه و مبانی حقوق اسلامی / دانشگاه تهران

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

سوابق پژوهشی

‌الف. تأليف کتاب:
1. متون فقه پژوهی 3 جلد کار گروهی کنگره نقش زمان و مکان نشر آثار امام سال 73
2. اصطلاح‌نامه علوم قرآني؛ علوم قرآن؛ کار گروهی؛1378؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
3. اصطلاح‌نامه اصول فقه؛ اصول؛ کار گروهی؛1380؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
4. اصطلاح‌نامه منطق؛ منطق؛ کار گروهی؛1381؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
5. اصطلاح‌نامه کلام اسلامي 2؛ کلام اسلامي؛ کار گروهی؛1382؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
6. اصطلاح نام اخلاق اسلامي؛ اخلاق؛ کار گروهی؛1382؛ مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي بوستان کتاب
7. مثل در قرآن؛ علوم قرآن؛ ۱۳7۳؛ فرهنگ و معارف قرآن
8. فقه و قياس؛ اصول؛1382؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

‌ب. مقالات علمي
1. حقوق زن؛ فقه و حقوق؛1374؛ کتاب نقد
2. طلاق و حضانت؛ فقه و حقوق؛1378؛ مقالات و بررسی‌ها
3. ارث زن؛ فقه و حقوق؛1379؛ کتاب نقد
4. ملاکات احکام؛ اصول؛1379؛ قبسات
5. الفقه و ملاکات الاحکام؛ اصول؛1380؛ الحياه الطيبه چاپ لبنان
6. مباني استنباط از ديدگاه امام (ره)؛ اصول؛1379؛ انقلاب اسلامي
7. روش‌شناسی اجتهاد امام خمینی؛ اصول؛1382؛ ویژه‌نامۀ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
8. نقش نماز در شکوفایی اقتصادی؛ فقه - اقتصاد؛1387؛ همایش نماز دانشگاه یزد
9. روش‌شناسی تفسیر حقوقی قرآن؛ قرآن - حقوق؛1388؛ مجله تخصصی قرآن و علم
10. قاعدۀ اصطیادی «تغییرپذیری احکام اولیه از دیدگاه شهید ثانی»؛ فقه و حقوق؛1389؛ کنگرۀ بین‌المللی شهیدین
11. نرم‌افزار دانش‌نامه و اصطلاحات علوم اسلامی؛ از سال 78 تاکنون؛ پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
12. قانون‌گذاری در قرآن و مکاتب بشری؛ ۱۳۹۱؛ فصلنامه قرآن و علم
13. ارث زن؛ ۱۳۹۱؛ فرهنگ فاطمی
14. شادي در فقه؛ ۱۳۹۳؛ همايش ملي وكالت
15. بررسی مفهوم و اعتبار معاملات اجحاف‌آمیز؛ ۱۳۹۴؛ همايش ملي عدالت، اخلاق، فقه و حقوق
16. تأملی بر امکان وضع خاص و موضوع له عام؛ ۱۳۹۵؛ فصلنامه علوم سیاسی، فقه و حقوق
17.  خلع ید از اموال مشاع؛ ۱۳۹۴؛ کنگره بین‌المللی جامع حقوق ایران

18. Substitution in Divorce in Jurisprudence and Islamic Republic of Iran
19. Statute law؛ فقه و حقوق؛2014؛World Applied Programming
20. The legal status of the child Surrogacy, before and after death of parents؛2014؛Annals of the Brazilian Academy of Sciences

ج. ساير آثار در حال تدوین
1-قواعد و اصول حاکم بر تفسیر حقوقی
2-اختصاصات فقهی شیعه
3- آسیب‌شناسی فقه
4-مبانی جرح‌وتعدیل
5-قواعد فقه تطبیقی
6 – ارث زنان به‌صورت تطبیقی
7- نرم‌افزار دانش‌نامه و اصطلاحات علوم اسلامی کار گروهی

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

سوابق راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

مطالعه تطبیقی دوشیزگی و رشد در ازدواج دوشیزه رشیده / راهنما
بررسی تطبیقی ماهیت و شرعیت قراردادهای کشاورزی / مشاور
مبانی فقه شهید ثانی در معاملات / راهنما
بررسي تطبيقي مباني فقهي مجازات تشهير / داور
روش‌شناسی نظريه فقهي فهم اجتماعي نصوص / داور
مباني فقهي صاحب جواهر / داور
مطالعه تطبیقی ازدواج‌های نو پیدا در فقه / داور

حکمت احکام متفاوت بین زن و مرد / مشاور
مقايسه بين قياس و تنقيح مناط / راهنما
عوامل توانمندی در پاسخگویی نیازها / مشاور
شروط صحت شرط در قراردادها راهنما
مبانی فقهی حکم حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر / مشاور
مقایسه میان قیاس و تنقیح مناط / راهنما
بررسی فقهی و حقوقی تکرار جرم / مشاور
اصل قانونی بودن جرم و مجازات / مشاور
حضانت و موانع آن در فقه و قانون / مشاور

بررسی مطالعات از دیدگاه فقه حقوق اسلامی
بررسی احکام صید و شکار در فقه امامیه
بررسی احکام و مبانی فقهی مثلی تیمی (راهنما)
راه‌های ثبوت اول ماه در فقه شیعه
ازدواج مسلم با غیرمسلم
جایگاه و نقش مردم در امربه‌معروف و نهی از منکر
بررسی اعتکاف و احکام ان در فقه امامیه
بررسی آثار و احکام احرام از دیدگاه فقه امامیه
بررسی بیع معاطات از دیدگاه فقه و حقوق
بررسی تطبیقی ودیعه از دیدگاه مذاهب اسلامی
بررسی صفات و شرایط قاضی در فقه فریقین
حضانت در فقه و حقوق
سفر و احکام آن در فقه امامیه با تأکید بر مسئله مسافت
جاسوسی و استخبارات از دیدگاه فقه اسلام و حقوق ایران
احکام فقهی و حقوقی وکالت
گونه‌های كاربرد قياس در فقه شيعه بر اساس كتاب جواهر الكلام
تبيين مباني فقهي، حقوقي قصاص
تعدي از نص و تنقيح مناط از ديدگاه مذاهب اسلامي
استعانت از كفار از نگاه فقه شيعه
حقوق اجتماعي زن از ديدگاه قرآن و روايات و پاسخ به شبهات منطقه‌ای
بدعت از نگاه فريقين
موانع ارث از نگاه مذاهب خمسه
مسجد و كاركردهاي آن از منظر قران و حديث
بررسي تطبيقي ايمان و اسلام و مراتب آن در قران و حدیث
موارد اتفاق و اختلاف ديه زن و مرد در مذاهب اسلامی و بررسي ادله آن

قاعده اتلاف و موارد كاربرد ان
اضرار به نفس و بررسی مصاديق مستحدثه و مورد ابتلاي  آن از دیدگاه فقه و حقوق
ترجمه و تعليق كتاب (اساس الحكومه الاسلاميه) به زبان اردو
نظام بانكداري اندونزي و تطبيق ان با فقه
نقش زمان و مكان در اجتهاد
اهداف و روش‌های تربیتی قران
قانون‌گذاری در قران
بررسي تطبيقي قواعد حاکم بر مجازات‌ها در قران
حقوق زنان ازنظر فقهی
معاییرالحق و الباطل فی القرآن و السنته
الحقوق الاقتصادیه همراه فی القرآن و الروایات
الحقوق الاجتماعیه فی القرآن الکریم
مثل در قرآن
نقد و بررسي مباني اعلاميه جهاني حقوق بشر از نگاه قرآن
نقش قرآن در تشريح و تبيين حقوق خصوصي
همگرايي و واگرايي مذهب فقهي جعفري و حنفي در اجراي حدود

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

سوابق اجرایی

مديرگروه اصطلاح‌نامه اصول فقه / پژوهشگاه فرهنگ و معارف
مدیرگروه پژوهشگاه فرهنگ و معارف / مجمع آموزش عالی امام
مديرگروه فقه و حقوق / دانشکده الهيات ميبد

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات

افتخارات

1. رتبه ممتاز حوزه علميه قم در پايه هفتم در سال 1366.
2. دريافت لوح تقدير برای تألیف اصطلاح‌نامه 1378.
3. دریافت لوح تقدیر برای تألیف فقه و قیاس 1383.
4. عضو هیئت‌علمی نمونه دانشگاه يزد و دريافت لوح تقدير 1386.

توسط : jamshidi | تاریخ : 1395/10/13 | نظرات