شهناز حجتی نجف آبادی

شهناز حجتی نجف آبادی  شهناز حجتی نجف آبادی  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212615 (035)  33213333 (035)
 hojati meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

توسط : admin | تاریخ : 1394/08/09 | نظرات

سوابق تحصیلی

كارشناسي: رشته تاريخ دانشگاه اصفهان.
كارشناسي ارشد: رشته تاريخ ايران باستان-دانشگاه تهران.
دكتري تخصصي: رشته تاريخ ايران باستان-دانشگاه تهران.

توسط : hojati | تاریخ : 1395/09/17 | نظرات

افتخارات

-دانشجوي نمونه در مقطع كارشناسي ارشد سال هاي 1374 تا 1378 در دانشگاه تهران.
-رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (در گرایش تاریخ ایران باستان) دانشگاه تهران.
-معرفی به عنوان استاد نمونه از طرف دانشگاه میبد در سال 1395.

توسط : hojati | تاریخ : 1397/03/14 | نظرات

مقالات علمی پژوهشی

-مقاله  "انديشه احياي امپراطوري هخامنشي نزد ساسانيان و نقش اشكانيان در اين انتقال"  چاپ در مجله علمي پژوهشي تاريخ ايران و اسلام -دانشگاه الزهرا.شماره 107

-مقاله  "نقش حكومتهاي ايراني نژاد آسياي صغير در انتقال انديشه احياي امپراطوري هخامنشي نزد اشكانيان"  چاپ در مجله علمي پژوهشی انجمن تاريخ پژوهشگاه علوم انساني.شماره 11

-مقاله " تحلیلی بر نگاه دوگانه و متناقض منابع عصر ساسانی نسبت به اشکانیان؛ روایات ملی، تواریخ اسلامی" چاپ در مجله علمی پژوهشی پژوهشهای علوم تاریخی دانشگاه تهران،شماره 19

-مقاله " نظرگاهی به ایران باستان از دریچه¬ی فرهنگ:تاملی بر چرایی و چگونگی بازخوانی فرهنگی تاریخ ایران باستان در تاریخنگاری ابوریحان بیرونی"- پذیرش در مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم.

-مقاله " دلالتهای منابع عربی و فارسی دوره اسلامی بر مبانی قدرت و مشروعیت سیاسی عصر اشکانی و ساسانی:  یک مطالعه تطبیقی" پذیرش در مجله علمی و پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم.

-مقاله " پیامبری در جامه¬ی زندیقان: تاملی در خوانش¬های چندگانه از جنبش مانی در تاریخنگاری قرون نخستین" پذیرش در مجله علمی و پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا، دوره 30، شماره 47 - شماره پیاپی 137، پاییز 1399.

-مقاله " وضعیت زنان در نظام اجتماعی ساسانیان در عصر پسامزدکی و تاثیر آن در تالیف ارداویراف¬نامه "پذیرش در مجله علمی و پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا.

-مقاله " بررسی شخصیت اردشیر بابکان در قالب نظریه کاریزماتیک ماکس وبر" پذیرش در مجله علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفندماه1399.

توسط : hojati | تاریخ : 1397/03/14 | نظرات

مقالات علمی تخصصی

-مقاله "اسواران ساساني"- چاپ در كتابماه-شماره 148 شهريور 1389.

-مقاله "نقد و بررسي نسخه خطي مفقوده محمد حسن خان اعتمادالسلطنه (شجره قاجار) با عنوان حقيقة الاخبار في احوال آل قاجار" چاپ در كتابماه، شماره160شهريور1390.

-مقاله "بازسازی تاریخ ایرانشهر در ایدئولوژی شاهنشاهی خسروانی" - پذیرش در مجله علمی تخصصی تاریخ پژوهی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد شماره 70سال 1396.

-مقاله " نقش سرمایه اجتماعی ( مبحث اعتماد ) در فروپاشی ساسانیان با توجه به ساختار سیاسی حکومت" چاپ در مجله علمی تخصصی تاریخ پژوهی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد شماره 74سال 1397.

-مقاله "مزدک  مصلح اجتماعی یا بدعت گر اهریمنی: بررسی بازتاب قیام مزدک در منابع عصر ساسانی" چاپ در مجله علمی تخصصی مطالعات ایرانشناسی، شماره 12، بهار 1398.

توسط : hojati | تاریخ : 1397/03/14 | نظرات

مقالات همایشی

-مقاله  " اشکانیان از منظر روایات ملی و منابع اسلامی "  در همایش ایرانشناسی دانشگاه  میبد اردیبهشت 1394.
-مقاله "  نقش و جایگاه زن از منظر منابع زرتشتی " در همایش ایرانشناسی دانشگاه میبد اردیبهشت 1394.
-مقاله "  نگاهی نو بر هویت زیارتگاه های شاهدختهای ساسانی؛ پناهگاه یا پرستشگاه؟ " در همایش ایرانشناسی دانشگاه میبد اردیبهشت 1394.
-مقاله " بررسی نقش و جایگاه آتش در فرهنگ و ادبیات کنونی ایران " در همایش ایرانشناسی دانشگاه میبد اردیبهشت 1394..
-مقاله "تاریخ نگاری در ایران باستان" پذیرش بصورت چاپ در مجموعه چکیده مقالات سومین کنگره تاریخدانان ایران بهمن ماه 1394.
-مقاله "بررسی شیوه تاریخ نگاری محمدحسن خان اعتماد السلطنه(مطالعه موردی حقیقه الاخبار فی الاحوال ال قاجار)"  پذیرش بصورت چاپ در مجموعه چکیده مقالات سومین کنگره تاریخدانان ایران بهمن ماه 1394.
-مقاله "بررسی ارکان فرهنگی خانواده در تاریخ اقلیتهای مذهبی ایرانی(مطالعه موردی؛ زرتشتیان ایران) "پذیرش بصورت چاپ در مجموعه مقالات همایش بین المللی تاریخ و فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفندماه 1397.
-مقاله " نقش و جایگاه زنان در منابع دینی زرتشتیان ایران" پذیرش بصورت چاپ در مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی، مهرماه 1398.
-مقاله "سهم و جایگاه اشکانیان در تاریخ نگاری عصر قاجار" پذیرش بصورت ارائه و چاپ در مجموعه مقالات اولین همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: تاریخ نگاری ایران از صفویه تا پایان قاجاریه، دانشگاه بیرجند، بهمن ماه 1399.

توسط : hojati | تاریخ : 1397/03/14 | نظرات

طرح پژوهشی

همكاري و مشاركت در طرح تحقيقاتي و پژوهشي "بلديه ها و انجمنهاي شهر از اواخر دوران قاجار تا انقلاب اسلامي"  مربوط به ماهنامه شهرداريهاي كشور وابسته به وزارت كشور سال 81-1380.
شرکت و همکاری در طرح پژوهشی با عنوان " مطالعات خانواده های اقوام ایرانی و اقلیتهای مذهبی"  به سفارش دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد سال 1393 .

توسط : hojati | تاریخ : 1397/03/14 | نظرات

راهنمایی پایاننامه ها

پایاننامه تحت عنوان " گوغر شناسی " دانشجو بهاره سلیمی پور، ابانماه 1395
پایاننامه تحت عنوان " تاریخ، جغرافیا و فرهنگ بخش دشمن زیاری از توابع ممسنی فارس"  دانشجو خسرو رزمجویی، بهمن ماه 1395 
پایاننامه تحت عنوان " مقایسه توصیفی آیین های گذار( از تولد تا مرگ)در دو روستار ریزاب و بنه کلاغی"  دانشجو معصومه رهرویی، مهرماه1396
پایاننامه تحت عنوان " بررسی نقش و جایگاه زنان در فرهنگ ایل بختیاری" دانشجو حشمت اله کاظمی، اسفندماه 1397
پایاننامه تحت عنوان "بررسی وضعیت تاریخی و فرهنگی روستای پاژ با تاکید بر عناصر گردشگری روستایی" دانشجو زهرا حمیدفر، مهرماه1398
پایاننامه تحت عنوان" بازخوانی انتقادی سفرنامه دیولافوا از منظر تاریخ و فرهنگ ایران" دانشجو سمیرا نجفوند، مهرماه 1398.
پایاننامه تحت عنوان "نقش و جایگاه زن در ایران باستان قبل و بعد از سلوکیان" دانشجو مرجان فتحعلیزاده، ابانماه 1398.
پایاننامه تحت عنوان " تاثیر ساختارهای سیاسی و اجتماعی عصر ساسانی بر قیام مزدک" دانشجو زینب ملک ثابت، بنیاد ایرانشناسی، شهریور ماه 1399.

مشاور پایاننامه ها

پایاننامه تحت عنوان: "آیین تاج گذاری و نشانه های پادشاهی در اساطیر ایرانی" دانشجو  سمیه کریمی، اسفندماه 1394
پایاننامه تحت عنوان " الگوهای جانشینی در عهد میانه و جدید تاریخ ایران  " دانشجو فاطمه بشارتی بهمن ماه 1395
پایاننامه تحت عنوان "ویژگیهای جامعه روستایی ایران از ناصرالدین شاه تا پایان حکومت قاجار"  دانشجو مژگان نصرالهی بهمن ماه 1395
پایاننامه تحت عنوان " زمینه ها و پیامدهای باستانگرایی از عصر ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار  "  دانشجو فاطمه تیموری اسفندماه 1395.
پایاننامه تحت عنوان " روند تاریخنگاری هخامنشیان در دوره های قاجار و پهلوی" دانشجو امیر ولی زاده اسفند ماه 1397.
پایاننامه تحت عنوان " نماد شناسی تصویرو نقش زن در فرهنگ مردم ایران" دانشجو ربابه قراگوزلو، مهرماه 1398.
پایاننامه تحت عنوان " بررسی روند برگزاری جشن های باستانی ایران در دوران اسلامی از آغاز سلجوقیان تا پایان پایان دوره تیموریان (429 -886 ه ق -1037 -1481 م) دانشجو حسینعلی کیانی، مرداد ماه 1399.

توسط : hojati | تاریخ : 1397/03/14 | نظرات

فعالیتهای علمی- اجرایی

همكاري با دفتر امور فرهنگي و جشنواره ملي حركت به عنوان رياست هيات داوري گروه علوم انساني چهارمين جشنواره ملي حركت.
عضو کمیته علمی اولین همایش ملی ایرانشناسی دانشگاه میبد –اردیبهشت 1394.
عضو شورای دفتر استانی انجمن ایرانی تاریخ اسلام  از سال  1396.
همکاری با سازمان سنجش آموزش کشور سال 1396-1399.

توسط : hojati | تاریخ : 1397/03/14 | نظرات

سخنرانی ها

نشست علمی  "چگونگی شکل گیری حکومت هخامنشیان"  دانشگاه میبد ،30 اذرماه 1396
شرکت بعنوان ناقد در کرسی ترویجی با عنوان  "مبانی کیهان شناختی اندیشه طبقات در ایران باستان"  دانشگاه میبد 5 دیماه 1396 .
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان  "خطوط وزبانهای ایران باستان" اداره آموزش و پرورش استان یزد 16 دیماه 1396
شرکت به عنوان ناقد در کرسی ترویجی با عنوان  " اهمیت آشنایی با مکاتب روش شناسی در مطالعات ایران شناسی"  دانشگاه میبد 2 اردیبهشت ماه 1397.
برگزاری کرسی ترویجی با عنوان " جستاری بر تحولات گاهشماری و تقویم در ایران باستان" دانشگاه میبد، دیماه 1398.
برگزاری کرسی ترویجی با عنوان "جشن های ایران باستان با تحلیلی کارکردگرایانه" دانشگاه میبد، اسفندماه 1399.

توسط : hojati | تاریخ : 1397/03/14 | نظرات

سوابق آموزشی

دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته ایرانشناسی و تاریخ ایران دوره اسلامی:

مسائل ایراشناسی (1) و (2)
حوزه های ایرانشناسی
باستانشناسی ایران و دستاوردهای آن
شناسايي و مطالعات اسناد و كتيبه ها
نقد وبررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز خلافت عباسي
كليات تاريخ ايران قبل از اسلام: بررسي مسائل اساسي تاريخ
شناخت روش هاي تحقيق در تاريخ

دروس مقطع کارشناسی رشته ایرانشناسی:
تاريخ و فرهنگ ايلام
تاريخ و فرهنگ ماد
تاريخ و فرهنگ ايران در دوره هخامنشي
تاريخ اجتماعي ايران در عصر سلوكي و اشكاني
تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در دوره ساساني
اديان ايران باستان
مروري بر نهضتهاي فكري ايران از باستان تا پايان قرن دوم هجري
روشهاي كاوش باستانشناسي و آثار باستاني ايران
بررسي و شناخت شهرهاي باستاني ايران
پيشينه ايران شناسي در جهان
بررسي و شناخت خطوط و زبانهاي ايران باستان
هنر و معماری در ایران باستان
آشنايي با موزه هاي ايرانتوسط : hojati | تاریخ : 1397/03/14 | نظرات

داوری مقالات و همایش ها

1-همایش ها
-همایش ملی ایران شناسی، اردیبهشت 1394، میبد

2-مجلات
- داوری مقالات نشریه  علمی - پژوهشی پژوهش های تاریخی وابسته به دانشگاه اصفهان. 
داوری مقالات نشریه علمی -پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا.
داوری مقالات نشریه علمی دوفصلنامه تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران و اسلام دانشگاه خوارزمی.

توسط : hojati | تاریخ : 1397/03/16 | نظرات