یحیی میرحسینی  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 گروه علوم قرآن و حدیث  دانشیار
 33212200 (035)  33213333 (035)
 mirhoseini meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

- دکترای رشته علوم قرآن و حدیث از دانشگاه امام صادق (ع)؛ ورودی 1389، عنوان رساله: «الگوهای گفتمانی تصرف در حدیث نزد قُصّاص»، استاد راهنما: دکتر احمد پاکتچی؛ اساتید مشاور: دکتر مهدی ایزدی و دکتر رسول جعفریان؛ تاریخ دفاع 14/ 10/ 1394 با درجه عالی و نمره 75 / 19 . معدل کل دوره: 78 / 19.
- دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (ع). عنوان پایان‌نامه: «تحلیل و نقد رویکرد تفسیر عرفانی جدید امامیه؛ با تأکید بر آثار تفسیری کیوان قزوینی، صفایی حائری و بانوی اصفهانی» به راهنمایی دکتر احمد پاکتچی و مشاوره دکتر عباس مصلایی‌پور. معدل کل دوره: 50/ 18.

توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1395/03/22 | نظرات

سوابق پژوهشی

الف) مقالات علمی ـ پژوهشی:
1) 
«نقد و بررسی حدیثی در فضیلت ایرانیان»، حدیث‌پژوهی، شم‍ 4، پائیز و زمستان 1389.
2) «نقد و ارزیابی تفاسیر عرفانی متأخر امامیه»، مطالعات عرفانی، شم‍ 14، پاییز و زمستان 1390.
3) «تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی»، آموزه های قرآنی، شم‍ 17، بهار و تابستان 1392.
4) «مبانی افتراق تفاسیر عرفانی متأخر در مقایسه با تفاسیر عرفانی متقدم»، با همکاری آقای مرتضی سلمان نژاد، مطالعات عرفانی، شم‍ 17، بهار و تابستان 1392.
5) «روش هاي رویارویی امام رضا(ع) با پیروان ادیان، فرق و مذاهب اسلامی»، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، شم‍ 55، پاییز 1392.
6) «نقدی روایی ـ کلامی بر دیدگاه اتان کلبرگ در موضوع تقیه از منظر شیعه امامیه»، با همکاری آقای سید سجاد طباطبایی نژاد، علوم حدیث، شم‍ 69، پائیز 1392.
7) «بازشناسی کارکرد اجتماعی حرفه قَصَص در سدههای نخستین اسلامی؛ کوششی برای تحلیل زبانشناسانه تاریخ یک انگاره»، صحیفه مبین، شم‍ 56، پاییز و زمستان 1393.
8) «گونه‌شناسی نقدهای شهید مطهری بر گزاره‌های تاریخی»، با همکاری آقای حسین شجاعی، تاریخ اسلام، شم‍ 60، زمستان 1393.
«بازشناسی شخصیت و رفتار اجتماعی قصاص»، تاریخ و تمدن اسلامی، شمـ 22، پاییز و زمستان 1394.
9) «ریشه‌شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن کریم؛ مطالعه موردی ریشه قسط»؛ با همکاری آقای محمدحسین اخوان، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن؛ شم‍ـ 8، بهار 1395.
10) «تحلیلی بر مقوله انتخاب آیات در مزارنوشته‌های توران‌پشت؛ یادمانی با داده‌های فرهنگی و تاریخی»، با همکاری آقایان میثم صادقی توران پشتی و محمد آشوری، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، شماره 8، زمستان 1396.
11) «تطور تاریخی راهکارهای تحقق‌ تقیّه در سیره ائمه شیعه علیهم السلام»، با مشارکت آقای علی باباخانی، مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام، شماره 75، پاییز 1397.
12) «کارکرد استعاره های مفهومی در تبیین مفهوم خدا در نهج البلاغه»، با مشارکت خانم مریم توکل نیا، پژوهش های نهج البلاغه، پاییز 1397.
13) «خلأ صورت ملفوظ روایات و گونه شناسی بسترهای چند خوانشی آن (عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی در صورت ملفوظ روایات)»، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، بهار 1398، با مشارکت دکتر میرجلیلی و آقای محمد مهدی خیبر.
14)
 «پیوستگی‌های خطی و شبکه‌ای آیات و سور با مروری بر خاستگاه‌های آن»، با مشارکت آقای روح الله داوری، رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث، بهار و تابستان 1398.
15) «رویکرد اهل‌بیت(ع) به گفتمان مشروعیت‌ساز تصمیم اهل حلّ و عقد»، کتاب قیم، شماره 22، بهار و تابستان 1399، با مشارکت 
دکتر حسن زارعی و دکتر زهرا هاشمی.
16) «عائشه و روایات صحابه؛ نخستین نقدهای بیرونی حدیث»، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، شماره 67، بهار و تابستان 1399، با مشارکت دکتر کمال صحرایی.
17) «قدمگاه امام رضا علیه السلام در توران‌پشت؛ اسناد و کتیبه‌های نویافته»، آیینه میراث، شماره 66، شماره 66، بهار و تابستان 1399، با مشارکت آقای میثم صادقی.
18) «مواضع امام رضا علیه السلام در برابر گفتمان‌هاي مشروعيت سياسي دستگاه خلافت»، فرهنگ رضوي، شماره 31، پاییز 1399، با مشارکت دکتر علی محمد میرجلیلی، دکتر احمد زارع، دکتر حسن زارعی و 
دکتر زهرا هاشمی.

19) Crisis Management Patterns in the Lives of Ibna Al-Reza (PBUH); a Case Study of the Economic Crisis, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), October 2020, Volume 7, Issue 9, In partnership with Dr Mohammad Zarei & Zahra Ebrahimi.
20) دراسة تحليلية حول الاستعارات المفاهیمیة عن الحياة بعد الموت في نهج البلاغة، دراسات حدیثه فی نهج البلاغه، شماره7، زمستان 1399، با مشارکت خانم مریم توکل نیا و دکتر ولی الله حسومی. 
21) تحلیل و نقد برداشت‌های سیاسی مجاهدین ‌خلق (منافقین) از خطبه 16 نهج البلاغه، مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 63، زمستان 1399، با مشارکت آقای رضا کریمی. 
22) رکوعات قرآنی؛ از پیشینه ‌تاریخی تا کاربست‌ها در فرهنگ اسلامی، مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، شماره17، بهار 1400، با مشارکت آقای میثم صادقی و دکتر زارع زردینی. 
23) احادیث نهی بکاء بر میّت در میانه فهم جهان‌شمول و بافت‌مدار، مطالعات فهم حدیث، شماره 14، بهار و تابستان 1400، با مشارکت دکتر زهرا هاشمی.
24) تبیین و نقد معیارهای رهبری از دیدگاه مجاهدین‌ خلق (با تأکید بر خطبه‌های 17 و 207 نهج‌البلاغه)، پژوهشنامه نهج البلاغه، شماره 34، تابستان 1400، با مشارکت آقای رضا کریمی.
25) خوانش تاریخی ـ گفتمانی حدیث سلسلة الذهب، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، شماره 69، بهار و تابستان 1400، با مشارکت دکتر زهرا هاشمی. 
26) اصول مدیریتی ابناء الرضا علیهم‌السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان، کتاب قیم، شماره 25، پاییز و زمستان 1400، با مشارکت زهرا ابراهيمي و دکتر محمد زارعی. 
27) پی‌جویی نظائر آیات در سوره‌های همجوار به‌مثابه اولین‌ گام در تفسیرقرآن به قرآن:مطالعه‌‌ موردی سوره‌های الرحمان وواقعه، مطالعات تفسیری، شماره 47، پاییز 1400، با مشارکت خانم سمیرا دهقان و دکتر احمد زارع زردینی. 
28) تحلیلی بر فضای ‌تاریخی-گفتمانی الرد علی الرافضة حکیم ترمذی، تاریخ اسلام، شماره 86، پاییز 1400، با مشارکت خانم فاطمه موسوی و دکتر نجف یزدانی. 
29) ترجمه مجاهدین ‌خلق از نهج البلاغه در سنجه الگوی ساختارهای گفتمان‌مدار، مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، پاییز 1400، با مشارکت دکتر راضیه نظری و آقای رضا کریمی. 
30) تحلیل انتقادی دیدگاه جفت سوره‌ها بر پایه روابط سوره‌های همجوار نجم و قمر، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، پائیز و زمستان 1400، با مشارکت خانم سمیرا دهقان، دکتر احمد زارع، دکتر علی‌محمد میرجلیلی.
31) تحلیل انتقادی برداشت‌های گروه فرقان از نهج البلاغه، رهیافت‌هایی در علوم قرآن و حدیث، بهار و تابستان 1401، با مشارکت آقای رضا کریمی و دکتر محمدرضا ملک ثابت.
32) Phenomenon of Death in Nahj al-Balāgha: A Qualitative Study, Muhsin Kargar; Kamal sahra’i; Yasir RidāPur; Yahya Mirhoseini, Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), V4, Issue2, July 2022.
33) The Harm of Falsifying Medical quotes to Religion and Health: Its History and Scope, Journal of Contemporary Islamic Studies, Majid Hoseini,  Yahya Mirhoseini, AliMohammad Mirjalili.
34) تحلیلی بر ترجمه و تفسیر بسمله در کشف الأسرار میبدی، پژوهشنامۀ قرآن وحدیث، شماره 31، پائیز و زمستان 1401، با مشارکت خانم انسیه رجبی پور و دکتر کمال صحرائی اردکانی.

ب) مقاله علمی ترویجی: 
«مروری تفصیلی بر آثار حدیثی حکیم ترمذی»، مجله رودکی [دو فصلنامه پژوهش‌های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی]، شماره 46، بهار و تابستان 1395.

ج) مقالات دائرة المعارفی:
1) مدخل «حاقّه-سوره»، 
دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج20.  
2) مدخل «حشر-سوره»، دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج21.
3) 
مدخل «طب النبی و طب الأئمه»، دانشنامه پزشکی ایران و اسلام.
6-4) مداخل «ثواب و گناه»، «چپ و راست» و «سید»، دانشنامه فرهنگ مردم ایران (دفما)، ج3-4.
9-7) مداخل «هلال»، «نجس و نجاسات» و «المنقبه-رساله»، دائرة ‌المعارف تشیع.
11-10) مداخل «خلافت» و «شریعت»، در مجموعه مقالات آشنایی با حقوق عمومی (تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، 1397).
12) 
یکی از مؤلفان جلد پنجم فرهنگ نامه قرآن کریم.

د) دیگر مقالات و آثار:
4-1) نگارش 4 مقاله «امام رضا(ع) و جریان‌های داخلی امامیه»، «امام رضا(ع) در میراث زیدیه»، «مناسبات دوسویه امام رضا(ع) و جریان های زیدیه» و «تعامل امام رضا(ع) با مهمترین جریان‌های فکری ـ کلامی غیرشیعی» در مجموعه مقالات "ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا(ع)"، به سرپرستی علمی دکتر احمد پاکتچی (تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1392).
5) «گفتمان‌های غالب در اندیشه امام رضا(ع)»، چاپ شده در کتاب "مجموعه مقالات برگزیده جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع)" (تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات، 1392).
6) «بازتاب شرایط سیاسی ـ اجتماعی در صحیفه رضویه»، با مشارکت دکتر محمدرضا احمدی طباطبایی، چاپ شده در کتاب "جستارهایی در ادعیه رضویه" (تهران، دانشگاه امام صادق، 1392).
7) «ادیان و فرق در صحیفه رضویه» با مشارکت دکتر عباس اشرفی، چاپ شده در کتاب "جستارهایی در ادعیه رضویه" (تهران، دانشگاه امام صادق، 1392). 
8) 
«درآمدی بر نقش انسان‌شناسی فرهنگی در فهم و ترجمه احادیث»، با همکاری آقایان محمدحسن و محمدحسین شیرزاد، در مجموعه مقالات «رویکردهای نوین در حدیث‌پژوهی شیعه»، به سرپرستی علمی دکتر احمد پاکتچی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1397.
9) «انسان‌شناسی فرهنگی به مثابه روشی نوین در نقد احادیث»، با همکاری آقایان محمدحسن و محمدحسین شیرزاد، در مجموعه مقالات «رویکردهای نوین در حدیث‌پژوهی شیعه»، به سرپرستی علمی دکتر احمد پاکتچی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 1397.
10) نگارش مقاله «وجوه تمایز عرفان سنتی و عرفان جدید امامیه»، نشریه علمی ـ تخصصی بلاغ مبین، شم‍ 30 -31، بهار و تابستان 1391.
11) 
«هویت و اصالت روایات طبی با رویکرد نقد بیرونی»، در مجموعه مقالات برگزیده همایش نظام سلامت در اسلام.
12) «ادب اختلاف در سیره امام رضا(ع)»، پایگاه عبرت‌پژوهی تاریخی به نشانی www.Pishineh.com.
13) نگارش درس‌نامه «حضور تاریخی و فرهنگی امام رضا(ع) در شهر مرو» چاپ شده توسط مؤسسه غدیرشناسی به عنوان متن آموزشی [این متن بیش از 20 دوره در این مؤسسه جهت مباحثه و تدریس انتخاب شده است].
14) «جشن تشریف/تکلیف، سنت حسنه یا بدعتی حرام!؟ پیشینه جشن تکلیف در اسلام و تبیین ادله موافقان و مخالفان»، پایگاه عبرت‌پژوهی تاریخی به نشانی www.Pishineh.com. 
۱۵)‌ «کتابشناسی آثار ابن بابویه شیخ صدوق»، در مجموعه مقالات همایش ابعاد شخصیت و زندگانی ابن بابویه، تهران: انتشارات پژواک، 1395، صص203-244، با همکاری خانم زهرا هاشمی). 

16) «تاریخ انگاره امت وسط و مقایسه آن با برساخت‌های معنایی واژه»، در مجموعه مقالات «قرآن پژوهی و تاریخ انگاره ها»، به کوشش فرهنگ مهروش، تهران: پژوهشکده قرآن و عترت، 1397.
17) مداخل شریعت و خلافت، در کتاب آشنایی با حقوق عمومی، تهران: انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، 1397. 

18) مروری بر ابعاد نوع‌دوستی در نهج البلاغه، در مجموعه اخلاق اجتماعی در نهج البلاغه، با مشارکت دکتر زهرا هاشمی، به کوشش دکتر پاکتچی و دکتر سلمان نژاد، تهران: خانه کتاب و ادبیات ایران، 1400. 
19) بررسی آثار تربیتی و اعتقادی دعای فرج، همایش ملی تعلیم و تربیت مهدوی، اسفند 1400، با مشارکت خانم فاطمه موسوی. 

د) ترجمه:
1) ترجمه مقاله از زبان انگلیسی به فارسی با عنوان «سنت های املایی [ارتوگرافی] در خط عربی متقدم با توجه به انعکاس آن در نسخه های قرآن»، چاپ شده در کتاب «تأملاتی در مباحث فرهنگ اسلامی» نگاشته دکتر احمد پاکتچی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1392.
2) ترجمه از زبان عربی به فارسی: جلد هجدهم بحار الأنوار با عنوان «زندگانی پیامبر(ص)ما» با همکاری آقایان سید محمد هادی گرامی و مصطفی فروتن.

هـ) همکاری در تألیف کتاب: 
«جستارهایی در اعتبارسنجی و فهم روایات طبی»، به سرپرستی علمی دکتر احمد پاکتچی، تهران: انتشارات طب سنتی ایران (ج55 احیای میراث مکتوب طب سنتی)، 1396. 

توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1395/03/22 | نظرات

جوایز

الف) در سطح ملی و بین‌المللی:
1) برگزیده دهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی در گروه علوم قرآنی، تفسیر و حدیث، بهمن 1397.  
2) پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، 1399. 
3) استاد برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، 1398. 
4) کسب مقام اول و ارائه مقاله در هفتمین همایش بین‌المللی پژوهش های قرآنی، خردادماه 1392؛ عنوان مقاله: «نقدهای قرآن کریم بر بنیادهای مشترک سبک زندگی غربی».
5) كسب مقام اول و ارائه مقاله در کنگره ملی امام حسن عسکری(ع)، اردیبهشت 1391؛ عنوان مقاله «جریان‌شناسی فکری عصر امام حسن عسکری(ع)».
6) کسب مقام دوم در همایش ملی سیره پژوهی امام هادی(ع)، در بهمن ماه 1391؛ عنوان مقاله «رویکرد امام هادی(ع) نسبت به فرقه‌ها و جریان‌های درون‌مذهبی».
7) کسب مقام چهارم در همایش آموزه های سیاسی امام رضا(ع)، شهریور ماه 1392.
8) کسب رتبه هفتم از میان 700 مقاله در هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، خرداد ماه 1393؛ عنوان مقاله «ارتباط بعد مادی و معنوی تمدّن ها در  پیشرفت و انحطاط جوامع (با تکیه بر تحلیل محتوای آیات قرآن کریم)».
9) رتبه شایسته تقدیر در همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا(ع)، ادیان، مذاهب و فرق؛ عنوان مقاله «گونه‌شناسی روش‌های مقابله با ادیان و مذاهب در سیره امام رضا(ع)» است که در دانشگاه تهران ارائه گردید و در مجموعه مقالاتی با عنوان "برهان مبین" منتشر شد.
10) منتخب جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) در بخش پژوهشگر برتر قرآنی در سال 1391.

ب) در سطح استان یزد: 
رتبه نخست جشنواره استانی قرآن و عترت در محور مقاله برتر قرآنی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، بهمن 1395. 

ج) در سطح دانشگاه محصل تحصیل:
1) دانشجوی برتر دانشگاه امام صادق (ع) در سال تحصیلی 92-93 (آموزشی و پژوهشی).
2) پژوهشگر برتر دانشگاه امام صادق (ع) در سال تحصیلی 91-92.
3) منتخب رتبه اول دوازدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه امام صادق(ع) در محور پایان‏نامه، با عنوان «تحلیل و نقد رویکرد تفسیر عرفانی جدید امامیه» از دانشکده الهیات، 1390.
4) ترجمه کتاب برتر در سیزدهمین جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.
5) تحقیق درسی برتر در نهمین جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.
6) ترجمه برتر در هشتمین جشنواره انتخاب پژوهشگران دانشگاه امام صادق(ع)، 1386.
7) دانشجوی ممتاز در بین دانشجویان رشته الهیات ورودی82 دانشگاه امام صادق(ع)، سال تحصیلی 88-87.


توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1395/03/22 | نظرات

سخنرانی های علمی و کارگاه های پژوهشی

الف) سخنرانی های علمی: 
1) «رویکرد انسان‌شناختی به دوگان راست و چپ در فرهنگ اسلامی» در نشست تخصصی کاربرد الگوهای انسان‌شناسی در مطالعه قرآن کریم، گروه مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی، شهریور 1394.

2) «بایسته‌های مقدماتی در فهم روایات مرتبط با مسائل طبی و پزشکی»، در کارگاه تبیین نظام سلامت در اسلام، دانشکده طب سنتی شهرستان بابل، آذرماه 1394.
3) «رویکردی انسانشناختی به مسائل فرهنگی‌ اجتماعی استان یزد»، در جمع مسئولان و فعالان فرهنگی مرکز و جنوب کشور، آبان‌ 94.
4) برگزاری کارگاه های کلامی و حدیثی در مؤسسه غدیر پژوهی تهران، اسفند و فروردین 92-93.
5) «آشنایی با فرق و مذاهب در سده های متقدم اسلامی»، مؤسسه مطالعات امامیه تهران، 6جلسه، اردیبهشت و خرداد 92.
6) «کاربرد علم انسان‌شناسی در رشته الهیات»، انجمن‌علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، آبان ماه 1390.
7) 
«بایسته‌های حدیث‌پژوهی در برداشت از روایات طبی»، همایش نظام سلامت در اسلام، مشهد مقدس، فروردین 1396.
8) «نقش انسان شناسی فرهنگی در فهم و برداشت از روایات»، پیش همایش انسان شناسی فرهنگی و مطالعات علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 1396.
9) «ملاحظات استنباط از روایات طبی با مروری بر سیر توجه به روایات طبی در منابع روایی»، سومین کنگره بین‌المللی سیره نبوی در طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آذرماه 1396.

10) سیر تاریخی انگاره‌ها از امت وسط / تاریخ انگارة «امت وسط» و مقایسة آن با برساخت‌های معنایی واژه» اولین همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، اسفند 1396.
11) «آسیب‌شناسی برابرنهاد‌های اصطلاحات آنتروپولوژی (Anthropology) در مطالعات اسلامی»، چهارمين هم‌انديشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 1396.
12) برگزاری کرسی ترویجی با عنوان «
فهم آیات و رویات در پرتو رویکرد انسان شناسی (آنتروپولوژی)»، اردیبهشت 1397. 


ب) کارگاه های روش تحقیق:
1) «آشنایی با نرم افزارهای یادداشت‌برداری»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت 1394.
2) 
برگزاری کارگاه «مهارتها و پیش‌دانسته های ضروری در استفاده از نرم افزارهای اسلامی»،دانشگاه فردوسی مشهد، آذرماه 1394.
3) «دوره آموزشی مهارت‌افزایی پژوهشی»، دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، 5جلسه، بهمن و اسفند 1390.
4) «روش پژوهش دیجیتال برای محققان علوم اسلامی» مؤسسه فرهنگی هنری منهاج تهران، 6جلسه، خردادماه 92.

5) «مدیریت و سامان‌دهی اطلاعات علمی»، در جمع اساتید دانشگاه میبد، اسفند ماه 1395.
6) «
کارگاه مهارت‌های تخصصی نرم‌افزارهای اسلامی» در جمع اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه میبد، تیرماه 1397.


ج) کارگاه های مقاله نویسی: 
1) 
«مقدمات پژوهش و مقاله‌نویسی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم/ قم»، 5جلسه، اسفند 1392.
2) «روش تحقیق با تکیه بر اصول مقاله‌نویسی»، مؤسسه فرهنگی هنری منهاج تهران، 6جلسه، مهرماه 1392.
3) «بایسته ها و ساختار مقالات علمی»، انجمن‌علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، خرداد 1393.
4) «الزامات و بایسته های فعالیت های پژوهشی» دانشگاه میبد، فروردین 1395.
5) «مقدمات و مراحل مقاله‌نویسی»، دانشگاه میبد، اردیبهشت 1395.
6) «روش تحقیقات قرآنی»، دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، دیماه 1391.
7) «مقاله نویسی به سبک دانشنامه ها و دائرة المعارف ها»، دانشگاه امام صادق (ع)، پاییز 1394.
8) «
سطوح جستار پیشینه و گردآوری داده در متون علوم اسلامی»، دانشکده علوم قرآنی میبد، اردیبهشت 1396

توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1395/03/22 | نظرات

مشارکت در طرح های پژوهشی

1) مشارکت در پروژه «تزاروس/ گنج‌واژه قرآن کریم» تحت اشراف علمی دکتر احمد پاکتچی، با پشتیبانی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، 1391-1393.
2) پروژه «سنن الهی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، مجری معاونت پژوهشی دانشکده الهیات، زیر نظر مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1393-1394.

توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1395/03/22 | نظرات

سوابق تدریس

1) دانشگاه امام صادق (ع):
- «مبانی انسان‌شناسی»، دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، نیمسال دوم تحصیلی93-1392.

- «رایانه تخصصی»، دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، نیمسال تحصیلی 1390-1391.
- «متون روایی و نهج‌البلاغه 1 و 2»، گروه معارف دانشگاه امام صادق(ع)، نیمسال اول و دوم 1391-1392.
- «دستیار دکتر احمد پاکتچی در تدریس مبانی انسان‌شناسی در مطالعات قرآنی» دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع).

2) گروه علوم قرآن و حدیث
 دانشگاه میبد: 
دوره دکتری:
«نقد و بررسی آراء معاصران درباره قرآن و حدیث»، «تاریخ در نهج البلاغه»، «نقد و بررسی درباره احادیث موضوعه». 
دوره کارشناسی ارشد:
«روش تحقیق»، «تاریخ حدیث»، «نقد و بررسی روایات تفسیری»، «قرآن و مستشرقان»، «تاریخ تمدن»، «مبانی فهم و نقد حدیث». 
دوره کارشناسی:
«فقه الحدیث»، 
«تاریخ تفسیر»، «درایة الحدیث»، «ترجمه از عربی به فارسی»، «قرائت و درک متون فقهی و تفسیری»؛ «مأخذشناسی تفاسیر».

3) گروه فلسفه و کلام دانشگاه میبد:
«فرق شیعه».

توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1395/03/22 | نظرات

عضویت در مجامع علمی و سوابق همکاری با مراکز پژوهشی

1) عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1393.
2) عضو انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
3) عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی کتاب قیم. 
4) داور و ارزیاب مجلات علمی پژوهشی از جمله مطالعات اسلامی (دانشگاه فردوسی)، تاریخ اسلام (باقر العلوم)، کتاب قیم (دانشگاه میبد)، صحیفه مبین (دانشگاه آزاد)، مطالعات قرآن و حدیث 
(دانشگاه امام صادق)، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن (دانشگاه پیام نور)، مجله اقتصاد اسلامی (دانشگاه امام صادق)، تحقیقات علوم قرآن و حدیث (دانشگاه الزهرا)، مطالعات فهم حدیث (دانشگاه قزوین). 
5) عضویت در کمیته علمی چند همایش از جمله پژوهش های قرآنی؛ سیره پژوهی پیامبر اعظم(ع)؛ وقف و سبک زندگی. 

توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1395/03/22 | نظرات

فعالیت های علمی - اجرایی

1) معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه میبد، بهمن 1400 تاکنون. 
2) رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد، مهر 1397 تا بهمن 1400.
3) معاون دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد، آبان 1396 تا مهر 1397.
4) دستیار معاون پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، 1392-1393.
5) مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی کتاب قیم، 1394 تا 1400.

توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1395/09/29 | نظرات

راهنمایی و مشاوره پروژه‌های علمی

الف) راهنمایی:

1) «شاخص‌های فراز و فرود تمدن‌ از منظر قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی»، نوشته آقای محمد جواد صفری، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن، دیماه 97.
2) «بررسی تحلیلی و انتقادی شفابخشی عسل در نصوص دینی (با تکیه بر قواعد تفسیری، فقه الحدیث و علم پزشکی)»، نوشته آقای علی محمد کاملی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن، بهمن 97.

3) «گفتمان های غالب مشروعیت سیاسی و رویکرد ائمه علیهم السلام نسبت به آنها»، نوشته خانم زهرا هاشمی، رساله دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، مهر 1398 [راهنمای نخست: دکتر میرجلیلی].
4) «نقش عایشه در فهم و نقد مرویات پیامبر (ص) با تکیه بر دیدگاه‌های اهل سنت»، نوشته آقای عبدالله احمدی زاده، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، آبان 1398.
5) «تحلیل و نقد رساله الرد علی الرافضة حکیم ترمذی»، نوشته خانم فاطمه موسوی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی، آبان 1398.
6) «تحلیل و نقد برداشت‌ها و استنادهای سازمان مجاهدین خلق و گروه فرقان به نهج البلاغه»، نوشته آقای رضا کریمی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته نهج البلاغه، بهمن 1398.
7) «نسبت اندیشه‌های تفسیری شهید مطهری با گفتمان‌های علمی ـ اجتماعی عصر خود»، نوشته آقای مهدی طاهری، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، شهریور 1399.
8) «الگوهای مدیریت بحران در سیره ابناءالرضا (امام جواد و امامین عسکریین علیهم السلام)»، نوشته خانم زهرا ابراهیمی [راهنمای دوم: دکتر میرجلیلی]، رساله دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، بهمن 1399.
9) «اصول و مبانی تدوین برنامه حفظ موضوعی آیات قرآن برای گروه سنی نوجوان»، نوشته خانم محبوبه اسدی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، اسفند 1399.
10) «
تحلیل انتقادی نظریه زوجیت سوره‌ها»، نوشته خانم سمیرا دهقان، رساله دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، راهنمای نخست دکتر زارع زردینی، مرداد 1400. 
11) «رویکرد تفسیر کشف الاسرار به آیه تسمیت (بسمله)»، نوشته خانم انسیه رجبی پور، پایان نامه رشته علوم قرآن و حدیث، مهرماه 1400. 
12) «واکاوی تفسیر و تأویل بسمله در لطائف الاشارات قشیری»، نوشته آقای محمد سجاد زارع بیدکی، پایان نامه رشته علوم قرآن و حدیث، فروردین 1401.
13) «نقش استعاره‌های مفهومی در تبیین انگاره‌های اعتقادی نهج‌البلاغه»، نوشته خانم مریم توکل‌نیا، رساله دکتری رشته علوم و معارف نهج البلاغه، فروردین 1401.
14) «بهره‌گیری از مفهوم هویّت و انواع آن  در تحلیل وقایع دوره خلافت امام علی (ع)»، نوشته آقای علی خالدی سردشتی، پایان نامه رشته نهج البلاغه، اردیبهشت 1401. 
15) «جعل حدیث در روایات طبی؛ زمینه ها و انگیزه‌ها»، نوشته آقای سید مجید حسینی، 
پایان نامه رشته علوم قرآن و حدیث، شهریور 1401.


ب) مشاوره:
1) «کسالت و فقدان نشاط در نماز و مناجات، با تأکید بر سخنان امام سجاد علیه السلام»، نوشته آقای فضل الله دهقانی فیروزآبادی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، به راهنمایی دکتر کمال صحرایی، اردیبهشت 97.
2) «آسیب شناسی فضای مجازی و راهکارهای کاربردی مقابله با آن از دیدگاه قرآن و روایات»، نوشته آقای رسول صالح‌پور، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، به راهنمایی دکتر کمال صحرایی، مهر 97.
3) «الگویی در خوانش قرآن کریم بر پایه تحلیل "بیان" در تفسیر المیزان»، نوشته خانم سمیرا اصغری، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن، به راهنمایی دکتر احمد زارع زردینی، بهمن 97.
4) «
تحلیل و نقد مداخل قرآنی دانشنامه ویکی‌پدیا (به‌زبان فارسی)»، نوشته خانم منوربیگم انصاری دزفولی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن، به راهنمایی دکتر کمال صحرایی، بهمن 98.
5) «
مبانی نقد و بررسی آیین‌های تعویذ از نگاه قرآن و روایات»، نوشته آقای حجت حامدی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، به راهنمایی دکتر احمد زارع زردینی، اسفند 1399. 
6) «
عدل در نهج البلاغه : رویکردی معناپردازانه»، نوشته خانم صفا چمن، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته نهج البلاغه، اردیبهشت 1400. 
7) «
جریان شناسی ناکثین و قاسطین با تأکید بر نهج البلاغه»، نوشته آقای امین الله جعفری، رساله دکتری رشته علوم و معارف نهج البلاغه، به راهنمایی دکتر میرجلیلی و دکتر حمیدیان، تیرماه 1400.
8) «
سیره امام علی (ع) در امور حقوقی و اخلاقی جنگ و مقایسه آن با دوران دفاع مقدس»، نوشته آقای طاهر خسرویان، پایان نامه رشته نهج البلاغه، به راهنمایی دکتر حمید حمیدیان، فروردین 1401.

توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1397/12/24 | نظرات

میز پژوهش

الف) کوتاه مدت:
1- رویکردهای تخصصی در برداشت از نصوص دینی در زمینه پزشکی، در قرارداد با معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2- درسنامه مهارت‌های عام رایانه‌ای و فضای مجازی برای دانشجویان رشته الهیات، در دست تألیف برای انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). 
3- درسنامه مبانی انسان شناسی برای دانشجویان رشته الهیات.


ب) درازمدت: 
1) استفاده از علوم میان رشته ای در علوم انسانی از جمله زبان‌شناسی، معناشناسی، روایت‌شناسی، نشانه‌شناسی و به‌ویژه انسان‌شناسی در فهم ژرف تر از آیات قرآن و احادیث معصومان. 
2) بررسی تاریخ انگاره مفاهیم و اصطلاحات اسلامی و ساخت معانی پسین آنها در زبان ها و فرهنگ‌های مختلف.
3) بررسی عقاید اهل کتاب شبه جزیره عربستان و تفاوتش با گونه های رسمی از آن ادیان.
4) پژوهش فراگرد جنبه های مختلف حدیثی و کلامی فرقه زیدیه و اباضیه.
5) کاوش در ‌روش‌های جدید تشخیص احادیث موضوعه.


توسط : Mirhoseyni | تاریخ : 1395/09/29 | نظرات