- دکترای رشته علوم قرآن و حدیث از دانشگاه امام صادق (ع)؛ ورودی بهمن 1389، عنوان رساله: «الگوهای گفتمانی تصرف در حدیث نزد قُصّاص»، استاد راهنما: دکتر احمد پاکتچی؛ اساتید مشاور: دکتر مهدی ایزدی و دکتر رسول جعفریان؛ تاریخ دفاع 14/10/1394 با درجه عالی و نمره 75 / 19 . معدل کل دوره: 78 / 19.
- دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (ع). عنوان پایان‌نامه: «تحلیل و نقد رویکرد تفسیر عرفانی جدید امامیه؛ با تأکید بر آثار تفسیری کیوان قزوینی، صفایی حائری و بانوی اصفهانی» به راهنمایی دکتر احمد پاکتچی و مشاوره دکتر عباس مصلایی‌پور. معدل کل دوره: 50/ 18.