زهره دهقان پور  زهره دهقان پور  دانشکده علوم انسانی
 گروه ایرانشناسی  استادیار
 33212617 (035)  33213333 (035)
 dehghanpour meybod.ac.ir  صفحه شخصی
 Google Scholar

سوابق تحصیلی

- دانش آموخته دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي / دانشگاه تهران(1394).

- دانش آموخته کارشناسی ارشد تاريخ و تمدن ملل اسلامي /  دانشگاه تهران.

- دانش آموخته كارشناسي تاریخ و تمدن ملل اسلامی / دانشگاه تهران.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

کتاب

- اعراب در ایران (2)(پژوهشی در باب مهاجرت علویان به ایران در دوره عباسی)، زهره دهقان پور، علی بیات، میبد، انتشارات دانشگاه میبد، 1399.

- اعراب در ایران (1) (تاریخ اجتماعی ایران قرون اولیه اسلامی)، زهره دهقان پور ، میبد، انتشارات دانشگاه میبد، 1397.

- کتابشناسی سلمان فارسی، دکتر علی بیات، زهره دهقان پور، شیراز، انتشارات ادیب مصطفوی، آبان ماه 1390.


توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

مقالات علمی-پژوهشی

-مقاله "زمینه های سیاسی شکل گیری مهاجرت علویان به ایران در دوره عباسی و تاثیر آن بر گسترش تشیع"، زهره دهقان پور، علی بیات، اصغر قائدان،  فصلنامه سخن تاریخ، (1399)
- مقاله" مهاجرت علویان به خراسان در دوره عباسی و تاثیر آن بر اسلام پذیری ایرانیان"، زهره دهقان پور، منصور طرفداری،  تبریز، نشریه علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام(1398).
- مقاله"  هجرت امام رضا(ع) به ایران و تاثیر آن بر روند مهاجرت علویان در دوره عباسی"، زهره دهقان پور، مشهد،  فصلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی(1398).
-  مقاله" نقش ايرانيان در فتح ايران: انگيزه ها و انواع همكاري ها تا پايان قرن اول هجري" زهره دهقان پور، محسن معصومی، مجله علمی پژوهشی پژوهشكده تاريخ اسلام (1391).
- مقاله" پيامدهاي اجتماعي مهاجرت قبايل عرب به ايران تا پایان دوره اموی" زهره دهقان پور، علی بیات،  نیمسالنامه علمي پژوهشي تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات( 1390 ).
- مقاله " بررسي منابع و شيوه گردآوري اطلاعات در تاريخ يعقوبي و روش بهره گيري از آنها" ، علی بیات، زهره دهقان پور، مجله علمی پژوهشی (1390).
-  مقاله" زنان در كشاكش نبرد: حضور زنان در جنگ ها تا پايان دوره اموي" آذرتاش آذرنوش ، زهره  دهقان پور، منتشر شده در مجله علمي و پژوهشي زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان (فرهنگ و هنر) دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران((1388).

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

مقالات کنفرانسی ملی و بین المللی

- شرکت در هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایران شناسی اسپانیا، ارائه مقاله با عنوان"ایران در نگاه مستندسازان ایران و خارجی"، تهران، دانشگاه تهران، آبان 1397. 
-  شرکت در چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، ارائه مقاله با عنوان" اهداف و گزاره های علم تاریخ در قران: الگویی برای مورخان و مدرسان"، اسفند ماه 1396.
شرکت در همایش کنگره بین المللی جندی شاپور، ارائه مقاله با عنوان "ارزیابی اندیشه های آرمانشهری در ایران باستان با تاکید بر ابعاد کالبدی شهرها" ، سعیده موید فر، زهره دهقان پور، دزفول، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، زمستان 1395.
- شرکت در همایش ملی ایرانشاسی، میبد، ارائه مقاله "اسلام پذیری ایرانیان از نگاه شرق شناسان: مطالعه موردی کتاب گروش به اسلام در قرون میانه اثر ریچارد بولت"، چاپ در مجموعه مقالات، اردیبهشت 1394.
- شرکت در همایش بین المللی سلمان فارسی،کازرون، آبان ماه 1391(ارائه کتاب کتابشناسی سلمان فارسی )

- شرکت در همایش بین المللی  میراث مشترک ایران و عراق و پذیرش چکیده ارائه شده با عنوان "دلایل مهاجرت اعراب به ایران در دوره عباسی"(1394)
- شرکت در سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، بخش مقالات، ارائه مقاله با عنوان " مهاجرت سادات و علویان به ایران همزمان با ولیعهدی امام رضا(ع) و پیامدهای آن تا برآمدن  علویان طبرستان"، اذرماه 1394.
- شرکت در سیزدهمین  جشنواره بین المللی امام رضا (ع)، بخش پایان نامه ها، ارائه رساله دکتری با عنوان" مهاجرت علویان به ایران و گسترش اسلام با قرائت شیعی از ابتدای قرن سوم هجری تا برآمدن آل بویه"، پاییز 1394.
- شرکت در چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، بخش پژوهشی و ارائه مقاله" عقلانیت در سیره رضوی و اتحاد جهان اسلام"شهریور و مهرماه 1395.
-شرکت در همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی ارائه مقاله با عنوان "وحدت فکری فرقه های اسلامی بر مبنای عقلانیت دینی در سیره رضوی" ارائه به صورت سخنرانی،  زهره دهقان پور، علی بیات، دانشگاه تهران، فروردین 1396.
توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

مقالات دایره المعارفی

- نگارش مدخل "عبدالقیس"،دانشنامه جهان اسلام.

-نگارش مدخل "گرگانج" دانشنامه جهان اسلام.


توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

سوابق تدریس


- گروه ایرانشناسی و تاریخ دانشگاه  میبد:(1393- تاکنون)
تاریخ هنر و معماری ایران از ابتدای دوره اسلامی تا پایان دوره ایلخانی(کارشناسی)
تاریخ هنر و معماری ایران  از آغاز دوره تیموری تا پایان دوره صفوی(کارشناسی)
تاریخ هنر و معماری ایران از پایان دوره صفویان تا دوره معاصر (کارشناسی )
نقد تاریخ ایران در دوره خلافت عباسی(ارشد ایران اسلامی )
نقد تاریخ ایران در دوره خلافت اموی(ارشد ایران اسلامی)
مروری بر نهضت های ملی مذهبی ایران دو قرن اولیه(کارشناسی)
مروری بر نهضت های ملی مذهبی ایران از قرن سوم تا صفوی(کارشناسی)
فرهنگ و تمدن اسلامی (کارشناسی ارشد ایران اسلامی)
تاریخ تشیع در ایران (کارشناسی ایرانشناسی)
شناخت و نقد منابع ایرانشناسی(کارشناسی )
روش تحقیق ایرانشناسی (کارشناسی ارشد ایرانشناسی )
منبع شناسی تاریخ اسلام(کارشناسی)
مبانی تاریخ تمدن(کارشناسی ایرانشناسی )
تاریخ تحلیلی حضرت امیر(ع) 1 و 2 (کارشناسی ارشد نهج البلاغه)

تاریخ نگاری در اسلام(کارشناسی)
روش تحقیق ایرانشناسی(کارشناسی)
تاریخ علم در اسلام (1)(کارشناسی)
تاریخ علم در اسلام(2)(کارشناسی)
تاریخ علم در اسلام(3)(کارشناسی)
تاریخ ورود و گسترش اسلام در ایران(کارشناسی)
تاریخ فرق و مذاهب اسلامی(کارشناسی)
تاریخ تشکیلات اداری در جهان اسلام(کارشناسی)
روش پژوهش در علوم تاریخی(کارشناسی) 
روش تحقیق در تاریخ(کارشناسی)
تاریخ تحلیلی اسلام(کارشناسی)
تاریخ تحلیلی صدر اسلام(کارشناسی)
ماخذ شناسی تاریخ اسلام(کارشناسی) 
تاریخ تشیع(کارشناسی تاریخ اسلام)
- آموزشکده فنی حضرت رقیه یزد:(1397-1398):
تاریخ تحلیلی اسلام
- گروه تاریخ و تمدن دانشگاه بین المللی  قزوین:(1392- 1394)
تاریخ تشکیلات اسلامی(2) (کارشناسی)
تاریخ علوم (1و 2 و 3) (کارشناسی)
روش تحقیق (کارشناسی)

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

حوزه های مطالعاتی و پژوهشی مورد علاقه

- تاریخ اجتماعی و تاریخ  فرهنگی ایران 
- تاریخ اجتماعی و فرهنگی اسلام
- تاریخ علم در ایران و اسلام
- هنر و معماری  ایرانی-  اسلامی
- روش تحقیق

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

جوایز و افتخارات

- کسب عنوان پایان نامه برتر در سیزدهمین جشنواره  بین المللی امام رضا (ع)( بخش دانشگاهی)(رساله دکتری با عنوان: " مهاجرت علویان به ایران و گسترش اسلام شیعی از ابتدای قرن سوم تا برامدن ال بویه"، آذرماه 1394.

- مقاله برتر  و کسب جایزه اول همایش عقلانیت در سیره رضوی، مقاله با عنوان: "وحدت فکری فرقه های اسلامی بر مبنای عقلانیت در سیره رضوی"، اسفندماه 1396 ، دانشگاه تهران.

- مقاله برتر چهارمین همایش  بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، مقاله با عنوان:"هدف و شیوه بیان گزاره های تاریخی در قران: الگویی برای مورخان و مدرسان"، فروردین ماه 1396.

توسط : DEHGHANPOUR | تاریخ : 1395/09/26 | نظرات

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان : بازتاب چهره ابومسلم خراسانی در ادبیات ایران تا برآمدن صفویان،  دانشجو:  مهدیه درستکار،  استاد مشاور: دکتر سامان قاسمی فیروزآبادی(1398). 

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان: کارنامه فرهنگی مامون در تاریخ اسلام و ایران، دانشجو: آرزو جعفری، استاد مشاور: دکتر جعفر نوری، 1399

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان: تاثیر فرهنگ اسلامی بر گسترش علم در ایران قرون اولیه، دانشجو، کلثوم شریفی نیا، استاد مشاور: دکتر جعفر نوری

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد ایرانشناسی با عنوان: نقش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن در خانواده بختیاری، دانشجو: سیده اعظم مرتضوی، استاد مشاور: دکتر شهناز حجتی نجف آبادی

- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان:  تساهل و تسامح (رواداری) و تاثیر آن بر گسترش علم در قرون اولیه خلافت اسلامی، دانشجو: محمد نصیری، استاد راهنما: دکتر جعفر نوری

-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان: وضعیت اجتماعی و فرهنگی کاشان در قرون اولیه اسلامی( از فتح ایران تا پایان قرن سوم هجری)، دانشجو: محسن اسداللهی، استاد مشاور: دکتر بهزاد کریمی

-مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ایرانشناسی، با عنوان: تاثیر فرهنگ مردم بر معماری خانه های مسکونی شهر یزد، دانشجو: هانیه پیوندی، استاد راهنما، دکتر سامان قاسمی فیروز آبادی

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی با عنوان:  بررسی سیر تاریخی و کلامی بنای قبور و اماکن متبرکه و نقد دلایل مخالفین، دانشجو: فاطمه شریفی پور، استاد راهنما: دکتر محسن مروی نام، 1399

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان: بازتاب حملة اعراب به ایران در کتب درسی دورة پهلوی و جمهوری اسلامی، دانشجو، اعظم بهارلویی، استاد راهنما: دکتر منصور طرفداری، 1399

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان: بازخوانی انتقادی نقش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان عصر قاجار با تکیه بر اسناد سایت دنیای زنان در عصر قاجار، دانشجو: الناز باقری ابیانه،  استاد راهنما: دکتر بهزاد کریمی(1397).

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان: نقش و جایگاه امرای نظامی در عصر ایلخانی، دانشجو: سجاد کرمی،  استاد راهنما: دکتر جعفر نوری(1396).

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان: کارکرد سیاسی اجتماعی مساجد از آغاز عصر ایلخانی تا پایان دوره فترت، دانشجو: سکینه ایران نژاد، استاد راهنما: دکتر جعفر نوری(1398). 

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان:  ساختار سیاسی و اداری دوره قاجار و تاثیر آن بر فساد مالی - اداری از عهد ناصری تا کودتای 1299 ه. ش، دانشجو: محسن فرزانیان، استاد راهنما: دکتر منصور طرفداری( 1395).

- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی با عنوان:‌ بازخوانی جنبش مانی در تاریخ‌نگاری‌های قرون نخستین اسلامی (از سده نخست تا پنجم هجری)،‌دانشجو: مریم مختاری، استاد راهنما: دکتر شهنار حجتی نجف آبادی،‌ 1401.


توسط : dehghanpour | تاریخ : 1396/09/22 | نظرات

مقالات علمی- ترویجی و سایر

-مستندسازی آموزش سنتی در حرفه زیلوبافی(مطالعه موردی: شهر میبد)،‌ زهره دهقان پور،‌ حسن امامی میبدی،‌ نشریه علم و تمدن در اسلام،‌ 1401.
- مقاله "ولیعهدی امام رضا(ع) و نقش آن در تحول مفهوم و مصداق اهل بیت نزد ایرانیان"، زهره دهقان پور، پژوهشنامه تاریخ، سیاست، رسانه، 1401.
- مقاله" مهاجرت علویان به ایران همزمان با ولیعهدی امام رضا(ع) و پیامدهای آن تا بر آمدن علویان طبرستان"،زهره دهقان پور، سید احمد رضا خضری، پژوهشنامه تاریخ تشیع،(1396).
- مقاله" وحدت فکری فرقه های اسلامی در دوره امام رضا(ع) بر مبنای عقلانیت دینی"، زهره دهقان پور، علی بیات، پژوهشنامه تاریخ تشیع(1396).
- مقاله " پیامدهای فرهنگی مهاجرت قبایل عرب به ایران تا پایان دوره اموی"، آذرتاش آذرنوش، زهره دهقان پور،  فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در تاریخ، دانشگاه تهران، 1396(پذیرفته شده). 
-  مقاله "سكونتگاههاي قبايل عرب در ايران تا پايان دوره اموي" نیمسال نامه علمي ترویجی گروه تاريخ و تمدن دانشگاه بين المللي قزوين(1391).
- مقاله" انگيزه هاي مهاجرت قبايل عرب به ايران تا پایان دوره اموی"،  فصلنامه علمی تخصصی سخن تاريخ ( زمستان 91).
- گزارش سفر علمی به کاشانه و ابیانه، مجله مدت دانشگاه تهران،(1384).

توسط : dehghanpour | تاریخ : 1396/12/03 | نظرات