اداره کل تربیت بدنی به منظور تسهیل در خدمت رسانی و ارائه خدمات ورزشی به دانشجویان با همکاری مسئولین اقدام به ساخت اتاق تندرستی و سالن بدنسازی در خوابگاه نموده است که بزودی همراه با تجهیزات توسط اداره تربیت بدنی در اختیار دانشجویان قرار داده می شود