از دانشجویان متقاضی سرویس ایاب و ذهاب از یزد به دانشگاه میبد درخواست میشود ضمن مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی و تکمیل فرم مشخصات بر اساس برنامه کلاسی ترم جاری، با همراه داشتن کارت دانشجویی و یک قطعه عکس به نماینده شرکت تعاونی مستقر در انتشارات دانشگاه مراجعه و نسبت به واریز وجه از طریق دستگاه کارتخوان و اخذ کارت تردد اقدام نمایند.
آخرین مهلت ثبت نام جهت دریافت کارت سرویس، 1397/07/08 می باشد.