محمدرضا دهقانی فیروزآبادی سرپرست امور دانشجویی
33212004 (035)  33213333 (035)
meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین