سیدجواد عظیمی دخت شورکی کارشناس مسئول امور دانشجویی 
33212020 (035)  33213333 (035)
s.j.azimi meybod.ac.ir ساختمان مرکزی - طبقه زیرین