بیمه

بیمه حوادث دانشجویی کلیه دانشجویان (شبانه و روزانه) تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می‌باشند.

مدارک لازم برای دریافت هزینه‌های پزشکی

در صورت فوت
اصل یا رونوشت برابر اصل گواهی فوت، صادره از طرف ثبت احوال.
گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.
گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذی صلاح تهیه شده باشد.
رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه متوفی
رونوشت برابر اصل کارت ملی متوفی
رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی متوفی

در صورت نقص عضو کلی و جزئی
گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذی‌صلاح تهیه شده باشد.
گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو
رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه‌دیده
رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه‌دیده
رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه‌دیده

هزینه پزشکی
گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذی‌صلاح تهیه شده باشد.
گواهی تایید پزشک معالج همراه با اصل کلیه صورت‌حساب‌های پزشکی با تایید مراجع پزشکی
رونوشت برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه حادثه‌دیده
رونوشت برابر اصل کارت ملی حادثه‌دیده
رونوشت برابر اصل کارت دانشجویی حادثه‌دیده